Utmaning

Hur kan vi öka invånarnas trygghet och säkerhet?

Hur kan vi öka invånarnas trygghet och säkerhet?

I Helsingborg är tilliten mellan invånarna lägre än i de flesta jämförbara städer, vilket delvis kan förklara varför invånarnas trygghet i det offentliga rummet också i genomsnitt är lägre.

Forskning visar att tryggheten tydligt påverkas av den tillit, gemenskap och samhörighet människor känner till och med andra invånare i det egna bostadsområdet. Detta avgörs i sin tur till stor del av den egna livssituationen och påverkas dessutom av beteendet från andra som vistas eller rör sig i området. Hur skapar vi trygga stadsmiljöer och möjliggör gemenskap som stärker tilliten och tryggheten i våra stadsdelar? Hur kan vi få fler i otrygga stadsdelar i utbildning och arbete? Hur kan vi skapa en lugnare trafikmiljö och en tryggare kollektivtrafik?

Brännpunkter

Läs mer om drivkrafterna bakom utmaningen i stadens trend- och omvärldsanalys. I brännpunkterna beskrivs trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar utmaningen på olika sätt.

Kontakt: karolina.ekerlund@helsingborg.se

Globala Mål

Denna utmaning är en del av de globala hållbarhetsmålen för:

Innovationsinitiativ relaterade till utmaningen