Vad?

Hur säkerställer vi att invånarna blir mer engagerade och känner ägandeskap av det fysiska rummet i staden? SafeGrowth är en metod som har används i många delar av världen, med lyckat resultat. Nu vill vi testa denna innovativa metod för första gången i Europa och Sverige, och det gör vi här i Helsingborg.

 

Varför?

SafeGrowth som är en metod för stadsdelsutveckling som utgår ifrån CPTED (crime prevention through environmental design) vilket innebär att vi arbetar i ett avgränsat bostadsområde tillsammans med invånare, näringsidkare och lokalpolisen för att minska förekomsten av brott genom att bygga/förändra miljöer på ett sådant sätt att brott försvåras. Detta genom att även ta hänsyn till den sociala aspekten av brottsprevention.

Arbetsmetoden innebär att man skapar en förståelse samt får en djupare bild av problematiken i området man arbetar på. Målet är att hitta ett samband mellan den faktiska brottsligheten och den upplevda otryggheten på platsen för att ta fram lämpliga strategier, allt i samarbete med stadens invånare. Arbetet sker enligt de fem stegen: visionen, problem identifiering, problem analysering, strategi samt utvärdering.

Hur?

Filosofin bygger på tron ​​att fungerande stadsdelar ges de bästa förutsättningarna för att utveckla och bygga morgondagens stad. Man menar att brottslighet bäst hanteras i det geografiska området/stadsdelen och att det görs bäst tillsammans med dem som bor i stadsdelen genom principen To – For – With. Arbetet utgår ifrån ett botten upp perspektiv och med strategin att arbeta så nära rötterna som möjligt. Det bygger också på att invånarna tillsammans får en förståelse och lär sig att använda metoden och verktygen för att förebygga brottslighet.

Se en film om initiativet här.

Effektmål

Ökat lokalt engagemang som ger personliga kontakter mellan boende och yrkesverksamma inom stadsdelen

Effektmål

Ökad gemensam kunskap om trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Effektmål

Ökad upplevd trygghet och minskad brottslighet

Invånarinvolvering

Under hösten 2021 kommer engagerade invånare från Drottninghög tillsammans med tjänstepersoner från Helsingborgs stad och Helsingborgshem få en utbildning som utgår ifrån brottspreventionens olika aspekter, de fysiska samt de sociala. Målet är att få invånarna att i organiserad och strukturerad form med stöttning av stadsdelsutvecklare lära sig skapa säkra, trygga och hållbara platser på lång sikt.

 • Drivs av

  Stadsledningsförvaltningen

 • Utmaning

  Hur kan vi öka invånarnas trygghet?

 • Kategori

  Trygghet

 • Estimerad budget

  1000000 kr

 • Sektor

  Delaktighet, Offentlig miljö, Social innovation

 • Partners

  Stadsbyggnadsförvaltningen

Kontakt

Namn: Erika Duvner
E-post: Erika.Duvner@helsingborg.se

Namn: Jessica Bernebring Melander
E-post: jessica.bernebringmelander@helsingborg.se