Trygghet

Händelserapportering – digital veckorapport – öka tryggheten i staden!

Realiserad

Händelserapportering – digital veckorapport – öka tryggheten i staden!

Vad?

Som ett led i stadens brottsförebyggande arbete hålls ett operativt möte varje vecka med deltagare från kommunens olika förvaltningar samt externa aktörer såsom polis, bevakningsbolag och fastighetsbolag. Vi har valt att kalla mötet för EST-Veckomöte. Metoden och mötesformen följer ett arbetssätt som från början initierades av Brottsförebyggande rådet (Brå) och Örebro universitet, men som sedan har vidareutvecklats av kommuner runt om i landet. EST står för Effektiv Samordning för Trygghet och är ett systematiskt arbetssätt som grundar sig i att allt brottsförebyggande arbete ska vara kunskapsbaserat. Det systematiska arbetet innebär att man har fasta rutiner kring mötestider, deltagare, inrapportering, dagordning och uppföljning. I och med steget till det digitala verktyg som veckorapporten nu är baserad på så har vi vidareutvecklat det systematiska arbetssättet ytterligare och tänkt nytt!

Varför?

Syftet med våra EST-Veckomöten är att vi, baserat på den information som rapporteras in i den digitala veckorapporten, skapar en aktuell lägesbild över de utmaningar gällande brott och ordningsstörningar staden har just nu som anses ha bäring på/mot trygghet i det så kallade offentliga rummet. Kontinuiteten i inrapporteringen gör att vi får fram en gemensam problembild över stadens mest framträdande problem och var dessa sker. På mötena bestäms en prioriteringsordning över vilka fokusområden som ska gälla för nästkommande vecka samt vilka specifika platser (hot-spots) våra respektive verksamheter bör rikta in sig på. Utöver denna samordning är syftet även att denna digitala veckorapport kan utgöra ett beslutsunderlag varpå förvaltningar och bolag självständigt kan basera sitt trygghetsarbete.

Hur?

Den digitala veckorapporten som verktyg har utvecklats tillsammans med IT/GIS, SBF och består av tre steg.En inrapporteringsdel, ett granskningssteg och en sammanställningsdel över inrapporterade händelser. I inrapporteringsdelen fyller inrapportören i ett formulär gällande aktuell händelse, dag, tid och plats. Händelsekategorierna att välja bland är i dagsläget fjorton till antalet och innefattar bland annat samlingsplats, skadegörelse och narkotika. Granskningssteget innebär att det som rapporteras in passerar en medarbetare på enheten för trygghet och säkerhet som står för en kvalitetskontroll av de inrapporterade händelserna, därefter syns händelserna i sammanställningsdelen. Det är i sammanställningsdelen vi hittar det stora värdet. Här finns möjlighet att filtrera efter inrapporterad organisation, händelsekategori, dag, tid och/eller plats, samt dessa i kombination. Här finns visualisering i form av staplar, diagram och kartbild. Allteftersom antalet inrapporterade händelser ökar med tiden, så kan vi här se och fånga upp trender, tendenser och materialet kan nyttjas för orsaksanalys i syfte att arbeta riktat mot identifierat problem.

För att ha möjlighet att rapportera in i systemet och/eller ta del av sammanställning behövs en inloggning som tillhandahålls av SLF, enheten för trygghet och säkerhet, genom SBF IT/GIS.

Publicerad: 10 juni, 2020
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Effektivare trygghetsarbete, både operationellt och strategiskt

Resultat

Händelserapporteringen skapar en aktuell lägesbild över de utmaningar gällande brott och ordningsstörningar staden har just. Kontinuiteten i inrapporteringen gör att vi får fram en gemensam problembild över stadens mest framträdande problem och var dessa sker.

Kontakt

Namn: Erika Duvner
E-post: erika.duvner@helsingborg.se