Utmaning

Hur kan vi bli bättre på att attrahera, behålla och utveckla kompetens?

Hur kan vi bli bättre på att attrahera, behålla och utveckla kompetens?

Det kommer bli allt svårare att locka till sig och behålla medarbetare och chefer när konkurrensen om arbetskraft framöver skärps. Samtidigt medför användningen av ny teknik och nya arbetssätt ett ökat behov av kompetensutveckling.

Under kommande år förväntas andelen invånare i arbetsför ålder att minska parallellt med att andelen äldre ökar. Samtidigt är efterfrågan på kompetens redan större än utbudet på arbetsmarknaden. I förlängningen kan bli svårt att rekrytera tillräckligt med personal inte minst inom skola, vård och omsorg. Parallellt ökar användningen av ny teknik i arbetet, och därmed behovet av löpande vidareutbildning för att den enskilde medarbetaren ska kunna lösa sina arbetsuppgifter. Dessutom finns ett ökat behov av att involvera kunder och brukare för att säkra att vi har rätt förmåga och kompetens vid utformningen och utförandet av tjänster.

Hur kan vi stärka vår attraktivitet som arbetsgivare ytterligare när konkurrensen om arbetskraft ökar? Hur kan vi hitta nya sätt att kompetensutveckla för att kunna dra största möjliga nytta av digitaliseringens och teknikutvecklingens möjligheter? Hur kan vi involvera dem vi finns till för, för att skärpa våra rekryteringar och säkra att vi får tillgång till rätt förmågor?

Brännpunkter

Läs mer om drivkrafterna bakom utmaningen i stadens trend- och omvärldsanalys. I brännpunkterna beskrivs trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar utmaningen på olika sätt.

Kontakt: Karolina.ekerlund@helsingborg.se

Globala Mål

Denna utmaning är en del av de globala hållbarhetsmålen för:

Innovationsinitiativ relaterade till utmaningen