Trygghet

Omtänksam stad – nya sätt att mäta och förstå diskriminering

Realiserad

Omtänksam stad – nya sätt att mäta och förstå diskriminering

Vad?

Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande stad. För att lyckas med det behöver vi bättre förstå hur vardagen och behoven ser ut för olika invånare och arbeta innovativt för att bidra till att lösa utmaningarna.
Vi har därför genomfört en undersökning där människor i Helsingborg fått möjlighet att dela med sig av sina upplevelser och tankar om diskriminering och inkludering i Helsingborg.

Undersökningen har genomförts tillsammans med aktörer i civilsamhället.

Varför?

Vi behöver bli bättre på att förstå glappet mellan visionen om den gemensamma staden och människors vardagliga upplevelser just nu. Genom att mäta upplevelser av diskriminering skulle vi kunna få:

  • bättre underlag för verksamheterna att planera hur de kan bidra till lika möjligheter
  • underlag för att göra centrala stödinsatser
  • underlag för dialog om hur vi kan utveckla arbetet mot diskriminering
  • underlag för sociala innovationer för att förebygga och förhindra diskriminering

Hur?

Analytiker har stöttat i hur insamlingen av material ska gå till, hur ska vi fråga och hur fångar vi upplevelser av diskriminering? Materialet som samlades in analyserades sedan med hjälp av ett digitalt verktyg och insikterna som kom in har tolkats och resultaten paketerats.

Här finns en presentation av undersökningen med några beskrivande exempel.

Publicerad: 7 juni, 2020
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Ökad gemensam kunskap om diskriminering och exkludering i Helsingborg

Resultat

Processen tillsammans med föreningarna och att vi har spridit och använt resultatet i olika sammanhang bedömer jag har bidragit till att den gemensamma kunskapen har ökat. Varm data, som vi fick fram här, bedömer jag har skapat mer engagemang och intresse när vi kunnat använda det för att komplettera klassisk kvantitativ statistik. Men det finns fortsatt behov av att öka kunskapen hos olika aktörer och verksamheter. Det finns också en stor potential i att fortsätta ta fram denna typ av underlag med varm data/upplevelsebaserad data/berättelser. Underlaget vi fick fram gav oss också idéer om fler frågor vi behöver undersöka och fördjupa oss i för att öka vår kunskap.

Effektmål

Fler personer upplever Helsingborg som en inkluderande och gemensam stad

Resultat

Detta är omöjligt att nå på så kort tid och med enbart en avgränsad undersökning, men jag bedömer att denna typ av insatser, där vi inkluderar målgrupper och visar att vi tar frågan på allvar, i förlängningen bidrar till att fler upplever Helsingborg som mer inkluderande.

Effektmål

Högre precision i de insatser vi gör mot diskriminering

Resultat

Eftersom undersökningen gav oss ny kunskap om diskriminering har vi kunnat vidta vissa åtgärder och har haft ett bättre underlag för att ta fram åtgärder i stadens gemensamma handlingsplan Plan för lika möjligheter. Underlaget ger också fler och bättre argument för behovet av vissa insatser.

Invånarinvolvering

Ett antal organisationer som arbetar utifrån diskrimineringsgrunderna deltar i utformande, insamling och analys. Exempel på medverkande organisationer är: Invasam, RFSL Helsingborg, Antidiskrimineringsbyrån, pensionärsrådet, mfl

Kontakt

Namn: Elin Turesson
E-post: elin.turesson@helsingborg.se

Namn: Tommy Boije
E-post: tommy.boije@helsingborg.se