Utmaning

Hur kan vi få fler elever att nå kunskapsmålen i skolan?

Hur kan vi få fler elever att nå kunskapsmålen i skolan?

Hur ska framtidens skolmiljöer se ut och var ska de bedriva sin verksamhet? Hur kan skolor och pedagoger lättare kunna lära av varandra och nyttjas varandras förmågor? ​

Skolan fungerar till viss del som den alltid har gjort. Lärandet sker till stor del i klassrummet och undervisningen följer en nationellt fastställd läroplan som anger de kunskapskrav som ska uppnås. Samtidigt är barn och elever i skolan alla olika och har olika bakgrund, förutsättningar och behov för sitt lärande. Här skapar ny kunskap om individualiserad undervisning och digital teknik nya möjligheter. Forskning har till exempel visat att AR/VR kan vara effektiva redskap i undervisningen. Vi behöver testa och utvärdera nya digitala metodiker bättre och oftare för att se potentialen. Här bör digitaliseringen uppfattas mer som ett medel för att främja möjligheterna till lärande än som ett mål i sig självt.

Hur använder vi teknikens möjligheter för att främja och utvärdera lärandet? Hur ska framtidens skolmiljöer se ut var ska de bedriva sin verksamhet? Hur skapar vi möjligheter för en undervisning som är anpassad efter varje elevs behov? Hur kan vi bli skickligare i att snabbare hitta rätt stöd för varje elev så att eleven når kunskapsmålen?

Brännpunkter

Läs mer om drivkrafterna bakom utmaningen i stadens trend- och omvärldsanalys. I brännpunkterna beskrivs trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar utmaningen på olika sätt.

Kontakt: Cecilia.larsson@helsingborg.se

Globala Mål

Denna utmaning är en del av de globala hållbarhetsmålen för:

Innovationsinitiativ relaterade till utmaningen