Lärande och Etablering

Hållbara arbetsplatsen: Ett samverkans- och forskningsprojekt

Realiserad

Hållbara arbetsplatsen: Ett samverkans- och forskningsprojekt

Vad?

”Hållbara arbetsplatsen” är ett tvåårigt projekt som med hjälp av modern psykologisk och närliggande forskning utvecklar verksamheten så att organisationsstruktur och organisationskultur blir mer hållbar och motståndskraftig i relation till förändrade roller, arbetsuppgifter och teknikstress/digitalisering. Arbetat ligger i linje med flera av stadens brännpunkter ”Ökande förväntningar från invånarna”, ”Ökat fokus på trygghet”, ”Invånarna i skilda världar”, ”Nya krav på kommunikation”, ”Ett samhälle med större sårbarhet” och framför allt ”Rätt förmåga på rätt plats”.

Processen är en behovsdriven innovation nära kopplat till såväl uppdrag som samhällets förändringar och riggar organisationen att möta utmaningar med fokus på användaren. Arbetet utgår från forskning och de behov som finns i en modern arbetsplats med kontinuerliga krav på ständig förändring, medledarskap, ökat behov av involvering av invånare, ökat mandat för medarbetarna och behovet att hitta trygghet och hållbarhet i vardagen.

Helsingborg bibliotek utförde under 2014-16 ett samverkansprojekt tillsammans med Institutionen för Psykologi på Lunds universitet. Projektet kallades ”Den hälsosamma arbetsplatsen” och syftade till att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i verksamheten med utgångspunkt i modern forskning och satte fokus både på strukturens betydelse och individens förutsättningar.

”Hållbara arbetsplatsen” är ett nytt projekt som till viss del bygger vidare på ”Hälsosamma arbetsplatsen”. Arbetet kommer vara en pilot som skulle kunna skalas upp och användas i andra verksamheter. Innehållet kommer röra områdena tillit, arbeta i förändring, identifiera styrkor, och arbeta med sociala identiteten.

Varför?

Bibliotekets huvuduppdrag är att ge alla fri tillgång till information och kunskap för att verka för fri åsiktsbildning och utveckling i det demokratiska samhället. Hela informationslandskapet förändras i takt med den ökade digitaliseringen och globaliseringen. I tidigare arbeten har det framkommit att personalen upplevde bibliotekens förändrade roll, de många nya arbetsuppgifter kopplade till denna förändring samt teknikstress/digitalisering som stressorer i dagens biblioteksmiljö.
Dessa faktorer har också identifierats som problem i internationell forskning och indikerar en utmaning för framtidens bibliotek såväl i Sverige som internationellt. Mer specifikt så signalerar de ett behov av att bygga en hållbar och motståndskraftig biblioteksorganisation där medarbetarna både lär sig hantera dessa problem och som också tar sig an den förändrade bibliotekarieidentitet som följer av denna förändrade roll.
Målet är att projektet ska leda till en mer hållbar och motståndskraftig biblioteksorganisation samt en bättre arbetsmiljö och ett högre välmående för personalen. Förutom detta kommer projektet att generera ny vetenskaplig kunskap för bibliotekssamhället, nationellt såväl som internationellt.

Hur?

Projektet löper över två år och kommer att kombinera kompetensutveckling och interaktion med all bibliotekspersonal i Helsingborg med löpande forskningsprojekt. Minst fyra workshops/seminarier kommer att genomföras med all personal med koppling till hur både organisation och medarbetare kan bli mer motståndskraftiga mot stress, hantera osäkerhet och förändringsarbete.

Viktigt under projektet och workshop att personalgruppen känner sig engagerade, vilket även är nyckeln till framgång. Engagemang leder till delaktighet och är väsentligt för att det ska fungera och vara fruktbart.

Det tidigare projektet genererade två vetenskapliga artiklar som båda citerats, rönt positiv uppmärksamhet inom biblioteksforskningen och har lett till att nya frågeställningar generats. Det är dessa som lägger grunden för detta nya arbete.

  • Organizational stressors and burnout in public librarians

Magnus Lindén, Ilkka Salo & Anna Jansson, 2018, I : Journal of Librarianship and Information Science. 50, 2, s199-204

  • Den hälsosamma arbetsplatsen: biblioteket i samarbete med en psykologiforskare

Catharina Isberg, Fanny Mikkelsen, 2016, InfoTrend, Vol 69, Nr 1/2, s5-12

Publicerad: 4 mars, 2021
Senast uppdaterad: 5 juli, 2024

Effektmål

En mer hållbar och motståndskraftig biblioteksorganisation samt en bättre arbetsmiljö och ett högre välmående för personalen.

Effektmål

Generera ny vetenskaplig kunskap för bibliotekssamhället, nationellt såväl som internationellt.

Kontakt

Namn: Tina Haglund
E-post: Tina.Haglund@helsingborg.se