Lärande och Etablering

Självorganiserat arbetssätt i myndighetsutövning

Avbruten

Självorganiserat arbetssätt i myndighetsutövning

Vad?

Vad innebär egentligen ett självorganiserande team, det finns det inget enkelt svar på. Varje utvecklingsinitiativ behöver utgå ifrån sin egen specifika kontext. Kontexten i sig sätter ramar som kan vara både begränsande och möjliggörande. Hur kan vi arbeta självorganiserat inom myndighetsutövningen?

Potentiella framgångsfaktorer för självorganiserade team kan vara:

 • kundens perspektiv
 • teamets kommunikation och relationer
 • beslutsfattandet
 • ledarskapet.

Teamet kommer att utforska frågor som

 • Vad krävs för att bli ett team som styr och organiserar sig själv?
 • Hur går man tillväga rent praktiskt?
 • Vilken grad av självorganisering är möjlig att uppnå i en myndighet – vad krävs av organisationen och andra verksamheter för att det ska kunna genomföras?
 • Hur inkluderar teamet kollegor och invånare i utvecklandet av sociala tjänster i sin vardag?
 • Vad behövs för att resten av organisationen (och externa intressenter) ska se ett värde av detta arbetssätt?

Varför?

En hierarkiskt styrd organisation skapar ramar, processer och strukturer som på handläggarnivå kan skapa hinder i handläggningen och samverkan med berörda aktörer för våra individers bästa och behov. Därför testas ett nytt arbetssätt med självorganiserade teamet där större mandat ges till handläggare att utmana de arbetssätt som finns som inte gynnar våra invånare och istället försöker skapa arbetssätt som möjliggör:

 • Mer flexibelt samarbete och samskapande utifrån våra invånares behov
 • Ett kollegialt samarbete där vi går ifrån ”vårt och ert uppdrags”-tänk
 • Att kroka arm för att hitta och testa nya lösningar över gränserna

Hur?

Ett team på Barn, unga, familj på socialförvaltningen kommer utforska arbetssättet under 2 års tid.
Teamet består av 6 medarbetare och har stöd av två chefer i utforskandet.

Det självorganiserade teamet har som syfte att vara behjälpliga i att utforska och utveckla arbetssätt som ger möjlighet att arbeta mer flexibelt för dem vi är till för. Självorganiserade teamet tillsammans med chefer och andra verksamheter identifierar vad som behövs för att öppna upp för att på sikt skapa övergången mellan socialtjänst till sociala tjänster. Det självorganiserande teamet kommer utveckla att tillsammans ta ansvar för att organisera och leda teamets arbete och utveckling.

Teamet har under pilotperioden 2022-04 – 2023-10 stöd av förvaltningens innovationsledare, en extern konsult inom självorganisering, såväl som frigjord tid.

Lärdomar

Såhär säger teamet själva om sina erferanheter:

”Under de förutsättningar vi har haft upplever vi att vi har lyckats väldigt bra med att bli ett Självorganiserat team. Vi har blivit starka som team då vi var tvungna att tillsammans reflektera och enas kring olika saker löpande som vi ställdes inför.  Vi har kunnat lägga tid på att diskutera våra olika erfarenheter av socialt arbete och vad som ger nytta för klienterna och tillsammans använda oss av mer varierande arbetssätt som blir utvecklande för vårt uppdrag och mer gynnsamt för våra invånare. Att arbeta samskapande med klienterna ökar möjligheterna till rätt insats i rätt tid och är en del av resan från socialtjänst till sociala tjänster. Detta är något som vi implementerat i vårt arbetssätt under projektets gång. Vissa av målen i den projektplan som finns har vi inte haft tid och utrymme att fördjupa oss i. Dock har vi har fått positiv feedback från både familjebehandlare och Villan att det har varit en positiv skillnad i samarbetet med det Självorganiserade teamet. Vi alla känner att vi blivit stärkta i vår profession.

Det krävs tid, utrymme, erfarenhet och en tydlig och genomtänkt plan innan man sätter igång med projekt, med mandat att styra och genomföra samt följa upp projekt. Förutsättningarna för
detta var tyvärr inte de bästa och inte något som kunde lösas under projektets gång, vilket gjorde att vi valde att inte fortsätta projektet under 2023 som var tänkt från början. ”

Publicerad: 24 oktober, 2022
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Ökat medarbetarinflytande, ökad samverkan och ökad utvecklingstakt i myndighetsutövningen

Kontakt

Namn: Nicklas Nilsson
E-post: nicklas.nilsson@helsingborg.se