Vad?

I det här initiativet testar vi en ny metod för reflektion och handledning skolledare emellan. 

Varför?

Skolledare har ett komplext och utmanande uppdrag och i de fall som det finns en tuff arbetsmiljö med stora krav från flera olika instanser kan det bli svårt att hinna lyfta blicken. Effekten av det kan bli att kraven från politiken, tjänstemannanivå, vårdnadshavare och lagtexterna tar över och styr insatserna istället för att göra en grundläggande samlad analys av de systembrister, ledarutmaningar eller ekonomiska gissel man är fast i – vilket i sin tur leder till att skolan och eleverna inte får de förutsättningar som behövs. 

Hur?

Det finns redan idag flera olika tillfällen, sammanhang och strukturer för kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte för att stödja skolledare i sin vardag men behovet av tydliga reflektionstillfällen och aktiv handledning kvarstår.

Kännetecknande för metoden vi vill testa är:

  • Att en skolledare från verksamheten görs tillgänglig för handledning och coachning till andra skolledare
  • Att handledningen görs utifrån ett uppdrag och en tydligt formulerad frågeställning
  • Fokus på konsultation av system, organisation och struktur för att främja elever lärande och stärka ledarskapet hos skolledaren

Kontakt

Namn: Charlotte Hejdesten
E-post: charlotte.hejdesten@helsingborg.se