Värdeskapande innovationsarbete med effektmål

För att ta fram innovationer som skapar värde, behövs tydliga mål som beskriver vilka effekter vi hoppas på att uppnå med innovationen. Och vi menar verkligen hoppas – för vi kan ju inte säkert veta om något som vi aldrig förr provat. Men det är hela poängen, att testa något helt nytt i liten skala för att se vad som händer.

Redan tidigt i innovationsprocessen tittar vi på vilka behov och utmaningar det är som vi ska försöka avhjälpa med innovationen. Det hänger tätt samman med effekter och vad det egentligen är för värde vi vill uppnå med innovationen. Vissa effektmål är generella, medan andra är mer specifika – mycket beror på innovationsidéns karaktär. Det betyder också att mätningen ser olika ut. Oavsett är det en självklarhet att alla innovationsinitiativ måste ha en intention om att uppnå positiva effekter för att få testas.

En sak är säker: pengarna som satsas nu ska ge mångdubbelt värde tillbaka.

Stadens grundläggande hypotes är att vi måste få testa för få fram de riktiga svaren. Det är en balansgång att mäta potentiellt värdeskapande mot den initiala insatsen – och det är inget en enskild medarbetare behöver göra ensam. Helsingborg har innovationsledare på varje förvaltnig och en avdelning som jobbar med att ge stöd i innovationsprocessen.

Det mesta av arbetet vi gör nu, räknas inte hem från dag ett. Helsingborg är på en längre resa, där mycket av värdet av innovationsarbetet kommer att ge avkastning först om flera år. 

Om du är fortsatt nyfiken på effektmål, kan du läsa om målen för initiativen på deras respektive sida.