Innovation som en naturlig del av verksamheten

Helsingborg har berett väg för innovationsarbetet under en lång tid – med kultur, struktur och förmåga som ledord. Den stora tyngdvikten lades tidigt på kulturen och att skapa förståelse för innovationsarbete bland alla i staden. När förståelsen för varför väl börjat etableras, blev det prio att titta på hur vi faktiskt skulle gå till väga. Vad krävs för en framgångsrik innovationssatsning?

Helsingborgs satsning på innovation bygger på att etablera en långsiktig innovationskultur, som baseras på mod, tillit, samarbete och prestigelöshet. Att etablera en innovationsstruktur är inte att etablera en traditionell struktur i en organisation, med avdelningar, enheter och team. Snarare handlar det om att skapa möjligheter för att jobba i mellanrummen. I mellanrummen mellan avdelningarna och förvaltningarna. Den nya strukturen ska göra så att det blir enkelt att gå från att ha en idé, till att testa den skarpt, till att sedan skala upp den. Det ska vara tydligt vart man går med sin idé, vem som hjälper till, vilka underlag som behövs, hur beslut fattas, hur medel äskas och hur allt i slutändan redovisas och utvärderas.

Samtidigt behövs de rätta förmågorna, som ska jobba i mellanrummen och skapa samverkan. Innovationssatsningen har inneburit att staden fått etablera helt nya roller. Idag finns det innovationsledare på alla förvaltningar och en avdelning för innovation och transformation har etablerats för att stötta alla förvaltningar och stadens bolag i innovationsarbetet. Samtidigt har vi riktat ljuset utåt för att se vilka förmågor som redan finns i stadens olika verksamheter. Det är ju där innovationsarbetet ska pågå.

Men, bandet måste backas ganska långt för att se vart det strategiska arbetet började. En grundförutsättning var att först skapa förståelse för vad innovationsarbete är – i hela organisationen. Det fanns tidigt en insikt om att alla måste vara med på tåget för att vi som stad skulle kunna lyckas. Idén om den innovativa staden började då att spridas till stadens medarbetare, chefer och ledning, men också till invånare.

För Helsingborg handlar innovationsarbete om att testa många saker och acceptera att alla inte kommer att lyckas. Att det är okej att misslyckas.

För att skapa stor förändring krävs radikala åtgärder, och då behöver vi testa saker som vi aldrig har testat förut.

Tidigt började Helsingborg att arbeta med tillitsbaserad styrning. Att styra med tillit innebär att ta tillvara på invånares och medarbetarnas förmågor och engagemang. Om att utgå från invånarens, företagets, organisationens eller besökarens behov. Allt för att skapa bättre kvalitet i tjänsterna. För att möta behoven och upplevelserna hos de vi finns till för har vi en helhetssyn i vår styrning där vi stimulerar samverkan inom och mellan stadens verksamheter samt med andra aktörer. för att skapa en mer självständig och modig organisation. Under parollen ”Våga, testa, gör” har det arbetet berett vägen för innovationssatsningen, som i mångt och mycket bygger på samma värderingar. Framgångsrikt innovationsarbete handlar alltså till stor del om att förändra en kultur. Mod och prestigelöshet behöver ingjutas i alla. Det kräver ett ledarskap som vågar ta beslut, fast att man inte riktigt vet om man kommer att lyckas eller inte. Att våga lägga ner det som inte funkar. Det kräver att vi vågar erkänna att vi inte alltid vet bäst och att vi därför samarbetar över gränserna. Helsingborg har som mål att arbeta ännu mer med bolag, invånare, föreningsliv och akademin – men också med andra kommuner. Det finns en stark tro att framtidens utmaningar bara kan lösas om vi gör det tillsammans.