Vår innovationsmodell

Att jobba med innovation innebär många osäkra variabler. Därför försöker vi arbeta agilt, med en mindre detaljerad plan som får lov att ändras under arbetets gång. Ju mer vi lär oss i utforskande-fasen, desto mindre blir risken att investera i projektet. Med mer kunskap om initiativet vågar vi lägga ner mer resurser, gräva djupare och utveckla vidare.  

Stadens innovationsmodell är ett stöd i arbetet från idé till implementerad innovation. Innovationsmodellen består av fyra steg och används oavsett om det är en idédriven, utmaningsdriven eller möjlighetsdriven innovation.  

Utforska idé: Här tittar vi på behovet och försöker förstå hur det ser ut. Förförståelsen är viktig för att kunna utforska och formulera idéer för hur vi ska kunna möta det behovet. 

Utforska upplägg: Vi sätter upp förväntade effektmål och utforskar ett tänkt upplägg för att kunna testa det skarpt i en avgränsad pilot, under en viss tid.  

Utveckla pilot: Vi utvecklar en minsta bästa lösning och testar den skarpt. Här lär vi oss av testet genom att kontinuerligt mäta värdet som skapas. Vi finjusterar och bygger nya versioner, tills vi antingen hittar en tjänst som vi är nöjda med eller lägger ner för att vi inte anser att den skapar tillräckligt värde.  

Skala: Slutligen utvärderar vi om initiativet skapar värde eller inte. Det gör vi genom att mäta mot uppsatta effektmål. Om produkten eller tjänsten skapat värde vill vi försöka implementera innovationen i ordinarie verksamhet. För att fatta beslut om detta krävs bra dokumentation och en tydlig plan för hur verksamheten ska jobba med innovationen.

Bedömningskriterier och beslut om innovationsmedel

Vår innovationsmodell innehåller tre större beslutspunkter: beslut tid, beslut pengar, beslut skala upp. Att besluta om tid handlar om att medarbetaren som initierat idén ska få lägga arbetstid på att utforska innovationen. Att besluta om pengar möjliggör för idébäraren att äska medel för att testa idén i en pilot. Processen fram till uppskalningen ser olika ut. När vi utvecklar en pilot frågar vi oss själva löpande om vi skapar värde och ska fortsätta eller om vi bör lägga ner. Det är först när vi ser faktiskt värde som en idébärare kan få beslut om att piloten ska skalas upp och eventuellt implementeras i en verksamhet.  

Våra bedömningskriterier
Det är stadens förvaltningar som tar beslut om satsningar på innovationsinitiativ. För att vägleda dem i den processen finns ett antal bedömningskriterier. Ju fler av kriterierna som ett initiativ uppfyller, ju högre sannolikhet att det är initiativet är en möjlig innovation. 

  • Löser ett behov inom ett strategiskt område (utmanar kärnverksamheten eller löser en av stadens gemensamma utmaningar) 
  • Har stor utväxlingspotential i värde (finns skalbarhet) 
  • Har en tänkbar nationell/global nytta 
  • Har teknisk höjd (om teknik inblandat) 
  • Är datadrivet (kan mäta effekter) 
  • Finns inte med i ordinarie utvecklingsplan 
  • Görs i samarbete med andra (t.ex. invånare, akademi, föreningsliv, näringsliv, annan offentlig aktör) 
  • Har en engagerad idébärare 
  • Har ett osäkert resultat (kan leda till disruption) 

Varje förvaltning beslutar om sina pengar och förvaltningen beviljar innovationsmedel inför att pilot utvecklas. Staden uppmuntrar till samfinansiering av gemensamma initiativ.