Vår innovationsmodell

Strukturerat innovationsarbete är mer framgångsrikt än ostrukturerat. Därför behöver vi ha ett ramverk som skapar struktur i en annars föränderlig och osäker process. Vår innovationsmodell hjälper oss att prata och samverka över förvaltningsgränserna, och att komma i kontakt med beslutfattare. Modellen består av flera steg och kan appliceras oavsett vilken slags innovation det är.

Att jobba med innovation innebär många osäkra variabler. Därför försöker vi arbeta agilt, med en mindre detaljerad plan som får lov att ändras under arbetets gång. Ju mer vi lär oss i utforskande-fasen, desto mindre blir risken att investera i projektet. Med mer kunskap om initiativet vågar vi lägga ner mer resurser, gräva djupare och utveckla vidare.  

Stadens innovationsmodell är ett stöd i arbetet från idé till implementerad innovation. Innovationsmodellen består av fyra steg och används oavsett om det är en idédriven, utmaningsdriven eller möjlighetsdriven innovation.  

En modell som visar Helsingborgs innovationsprocess.

Utforska idé: Här utforskas en hypotes eller idé för att möta ett behov. Att undersöka och förstå behovet på djupet är också en del av denna fas. Idéns värde och effekter uppskattas inför en eventuell pilot.

Utforska upplägg: Här utformas ett upplägg för testning av idén eller hypotesen. Upplägget ska innehålla en tidplan, estimerade kostnader, effektmål och en idé om testgrupp och möjliga samarbetspartners.

Utveckla pilot: Här utvecklas minsta möjliga lösning för att kunna testa hypotesen, bra nog för att möta behoven. Lösningen testas och justeras kontinuerligt för att se om effekterna och värdet uppnås. Under testperioden utvärderas lösningen för att se om den skapar tillräckligt värde eller om den ska läggas ner.

Skala: Om piloten anses skapa tillräckligt värde kan lösningen skalas upp. Det betyder att lösningen ska utvecklas till en färdig produkt eller tjänst som kan användas i en eller flera av stadens verksamheter.

Många bitar ska på plats innan en lösning skalas upp. Det ska finnas tydliga resultat från piloten, förslag på hur lösningen ska utvecklas, var i organisationen den ska förvaltas och beräknad effekthemtagning.

Avbrutna eller realiserade initiativ: En idé ses som realiserad när den är en färdig lösning som används i en eller flera av stadens verksamheter.

Initiativ avbryts också av olika anledningar, i olika faser av processen. Ofta handlar det om att lösningen inte matchar de behov som finns, varken funktionellt eller ekonomiskt.

Exempelvis kan kostnaden i förhållande till effekter vara för stor eller har man hittat en annan bättre lösning. Även lyckade test kan avbrytas, om de inte implementerats i någon av stadens verksamheter.

Bedömningskriterier och beslut om innovationsmedel

Vår innovationsmodell innehåller tre större beslutspunkter: beslut tid, beslut pengar, beslut skala upp. Att besluta om tid handlar om att medarbetaren som initierat idén ska få lägga arbetstid på att utforska innovationen. Att besluta om pengar möjliggör för idébäraren att äska medel för att testa idén i en pilot. Processen fram till uppskalningen ser olika ut. När vi utvecklar en pilot frågar vi oss själva löpande om vi skapar värde och ska fortsätta eller om vi bör lägga ner. Det är först när vi ser faktiskt värde som en idébärare kan få beslut om att piloten ska skalas upp och eventuellt implementeras i en verksamhet.  

Våra bedömningskriterier
Det är stadens förvaltningar som tar beslut om satsningar på innovationsinitiativ. För att vägleda dem i den processen finns ett antal bedömningskriterier. Ju fler av kriterierna som ett initiativ uppfyller, ju högre sannolikhet att det är initiativet är en möjlig innovation. 

  • Löser ett behov inom ett strategiskt område (utmanar kärnverksamheten eller löser en av stadens gemensamma utmaningar) 
  • Har stor utväxlingspotential i värde (finns skalbarhet) 
  • Har en tänkbar nationell/global nytta 
  • Har teknisk höjd (om teknik inblandat) 
  • Är datadrivet (kan mäta effekter) 
  • Finns inte med i ordinarie utvecklingsplan 
  • Görs i samarbete med andra (t.ex. invånare, akademi, föreningsliv, näringsliv, annan offentlig aktör) 
  • Har en engagerad idébärare 
  • Har ett osäkert resultat (kan leda till disruption) 

Varje förvaltning beslutar om sina pengar och förvaltningen beviljar innovationsmedel inför att pilot utvecklas. Staden uppmuntrar till samfinansiering av gemensamma initiativ.