Hälsa

Vi testar Ommej – ett kartläggningsverktyg för utredning av elevers behov

Avbruten

Vi testar Ommej – ett kartläggningsverktyg för utredning av elevers behov

Vad?

Kan vi göra det enklare att ge rätt stöd till våra elever genom att underlätta kartläggningsförfarandet?

Varför?

De kartläggningsverktyg som används idag är ofta statiska och kommer sällan ner till en fördjupande nivå. Arbetssätten kopplade till verktygen gör också att eleven ofta får göra om samma övning tillsammans med nästa stödinstans som hen kommer i kontakt med.

Hur?

Genom ett test av appen Ommej vill vi se om vi kan korta ned tiden från det att ett behov av stöd kommer oss till känna, till dess att eleven får rätt stöd. Detta dels genom att kartläggningsverktyget samlar in beskrivningarna från eleven på ett nytt sätt och dels genom att använda elevens berättelser på ett smartare sätt mellan stödverksamheterna så att eleven inte behöver lämna in samma information flera gånger om.

Testet genomförs av 10 kuratorer på Elevhälsan under vårterminen 2022. Verktyget testas parallellt på Socialförvaltningen med ambitionen att skapa delaktighet i utvecklingen av sociala tjänster.

Testresultat

Appen har använts av 10 kurator som arbetat med elever i olika årskurser, från förskoleklass till åk3 på gymnasiet. 105 elever har svarat i utvärderingen av appen och av dem svarar 92% positivt på frågan ”Jag tycker att Ommej är ett bra sätt att berätta om saker som kan vara jobbiga”.

Av de 10 kuratorerna har 3 använt appen för lite för att kunna utvärdera. 6 av övriga 7 vill fortsätta använda appen. De som använt appen menar att den fungerar till följande situationer:

 • Samtalsunderlag
 • Vid frånvaroutredningar
 • I samarbete med pedagoger
 • I kontakt med fåordiga elever eller med elever som har svårt att uttrycka sig
 • I kontakt med elever med ångestproblematik
 • I kontakt med elever där problemen inte vart så omfattande
 • I kontakt med elever där det funnits osäkerhet kring hur omfattande problematiken är
 • Där många frågor behöver ställas utan att det blir jobbigt för barnet
 • I kontakt med hemmasittare

Så här beskrivs några av situationerna där appen använts:

Barn och unga med ångestproblematik har vi med hjälp av appen kunnat ringa in vad ångesten består av och därmed kunnat ge adekvata insatser tidigare.

Appen har använts som ett verktyg vid frånvaroutredningar där det var svårt att utkristallisera vad orsaken till frånvaron bestått av.

Appen har gett oss viktig information kring barn som varit hemmasittare som vi tidigare ej kunnat nå. Informationen har vid några tillfällen lett till orosanmälan till socialtjänsten och då har vi kunnat överföra vår information från appen till socialtjänsten, vilket gjort att barnen ej behövt upprepa sin berättelse.

Appen har använts på barn som har svårt att uttrycka sig verbalt. Appen har hjälpt oss att få fram information som barnet tidigare ej kunnat uttrycka.

Appen har använts på barn som upprepade gånger kommit till kurator men där behovet varit otydligt. Med appen har då kurator kunnat visa på styrkor som barnet har och därmed kunnat avsluta kontakten.

Nästa steg: Nu ska utvärderingen analyseras för att se hur vägen framåt kan se ut.

Lärdomar

Testresultat

Appen har använts av 10 kurator som arbetat med elever i olika årskurser, från förskoleklass till åk3 på gymnasiet. 105 elever har svarat i utvärderingen av appen och av dem svarar 92% positivt på frågan ”Jag tycker att Ommej är ett bra sätt att berätta om saker som kan vara jobbiga”.

Av de 10 kuratorerna har 3 använt appen för lite för att kunna utvärdera. 6 av övriga 7 vill fortsätta använda appen. De som använt appen menar att den fungerar till följande situationer:

 • Samtalsunderlag
 • Vid frånvaroutredningar
 • I samarbete med pedagoger
 • I kontakt med fåordiga elever eller med elever som har svårt att uttrycka sig
 • I kontakt med elever med ångestproblematik
 • I kontakt med elever där problemen inte vart så omfattande
 • I kontakt med elever där det funnits osäkerhet kring hur omfattande problematiken är
 • Där många frågor behöver ställas utan att det blir jobbigt för barnet
 • I kontakt med hemmasittare

Så här beskrivs några av situationerna där appen använts:

Barn och unga med ångestproblematik har vi med hjälp av appen kunnat ringa in vad ångesten består av och därmed kunnat ge adekvata insatser tidigare.

Appen har använts som ett verktyg vid frånvaroutredningar där det var svårt att utkristallisera vad orsaken till frånvaron bestått av.

Appen har gett oss viktig information kring barn som varit hemmasittare som vi tidigare ej kunnat nå. Informationen har vid några tillfällen lett till orosanmälan till socialtjänsten och då har vi kunnat överföra vår information från appen till socialtjänsten, vilket gjort att barnen ej behövt upprepa sin berättelse.

Appen har använts på barn som har svårt att uttrycka sig verbalt. Appen har hjälpt oss att få fram information som barnet tidigare ej kunnat uttrycka.

Appen har använts på barn som upprepade gånger kommit till kurator men där behovet varit otydligt. Med appen har då kurator kunnat visa på styrkor som barnet har och därmed kunnat avsluta kontakten.

Status: Avbruten

Efter att utvärderingen analyserats har projektet valt att inte arbeta vidare med appen.

Publicerad: 14 december, 2021
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Kortare kartläggningstid som gör att eleven med behov får stöd snabbare

Resultat

Det första testet indikerar att appen kan hjälpa till att korta ner kartläggningstiden.

Effektmål

Ett underlättat kartläggningsförfarande för eleverna

Resultat

Det första testet indikerar att appen kan hjälpa till att underlätta förfarandet för eleverna.

Invånarinvolvering

Elever är med och testar verktyget.

Kontakt

Namn: Lise-Lott Persson - enhetschef Elevhälsan
E-post: lise-lott.persson@helsingborg.se

Namn: Marie Andréasson - enhetschef Elevhälsan
E-post: Marie.Andréasson2@helsingborg.se