Demokrati

Utveckling av framtidens transporter utifrån ett mänskligt perspektiv (AHA-projektet)

Realiserad

Utveckling av framtidens transporter utifrån ett mänskligt perspektiv (AHA-projektet)

Vad?

Tillsammans med Högskolan i Halmstad, Göteborgs stad, Volvo Cars, Skånetrafiken och Västtrafik utforskar Helsingborgs stad och Helsingborgshem sätt att utveckla framtidens transportlösningar. Vi gillar teknik, men är inte enbart teknikdrivna. Vi är intresserade av vad som händer när människan får stå i centrum. Som t ex på Drottninghög!

Varför?

I samhället finns en rad så kallade lömska problem (på engelska ”wicked problems”), problem som har många dimensioner, är svåra att definiera och därför är extremt utmanande att lösa. Framtidens hållbara mobilitet /transportsystem utgör ett sådant problem. Generellt för lömska problem är också att man oftast behöver vara flera parter som samarbetar för att kunna närma sig lösningar.

Samtidigt som vi fortsatt vill kunna transportera både människor och varor, så brottas vi med utmaningar kring klimat, miljö, plats i staden, jämställdhet, trygghet och en rad ekonomiska aspekter. Bara för att nämna några av de mest uppenbara parametrarna. Det finns fler.

Hur?

Vi tror att samproduktion (istället för enbart kommersialisering) flyttar fokus från teknisk innovation till mer sociala och samhälleliga innovationsperspektiv.

För att nå hållbara lösningar behövs en förändring i hur Smart City-tekniker utformas. I AHAII-projektet provar vi sätt att utveckla mobilitetslösningar med snarare än för användargrupper och framtida användare. Vi arbetar utifrån en kvadrupelhelixmodell.

Vi har på olika sätt följt ett antal Drottninghögare i deras vardag för att kunna beskriva människors erfarenheter av att resa och transportera saker – deras bekymmer, deras värderingar och deras mål. Berättelser har samlats i en katalog som utgör underlag för ett prototyparbete, under ledning av Volvo Cars.

AHAII-projektet kommer att leverera följande:

Socialt perspektiv:

 • Kunskap om utmaningar och möjligheter med framtida urban mobilitet, baserat på designetnografiska insikter om hur mobilitet upplevs och fungerar i människors vardag
 • En samskapad och skalbar Living Lab-metodik för protytyping av nya mobilitetstjänster baserat på människors behov, värderingar och vanor.

Tekniskt perspektiv:

 • Koncept och protyper för integrerade urbana mobilitetstjänster för ”first and last mile”-utmaningen genom samskapande med invånare i ett designetnografiskt Living Lab.
 • Utvärdering av nytta, användbarhet och tillfredställelse av prototyper i olika urbana sammanhang.

Samhälleligt perspektiv:

 • Samskapade guidelines för hållbar mobilitet och fysisk planering i urbana miljöer
 • Framtidsscenario för mobilitetslösningar

Insikter från projektet samlas i AHAII-katalogen publiceras på aha2.hh.se.

Publicerad: 17 mars, 2021
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Inspiration och kunskapsbygge hos samtliga involverade parter

Resultat

Ja. En viktig del av projektet har varit i att hos involverade parter få en gemensam bild av den komplexitet som ”styr” framtidens mobilitetslösningar. Utifrån etnografiska studier har vi formulerat en rad insikter där ett viktigt område är transporter som bärare av sociala värden och strukturer.

Effektmål

Att ett antal Drottninghögare reflekterat över sin mobilitet och byggt kunskap om hållbara transporter

Resultat

Ja, I projektet har vi spenderat mycket tid i Drottninghög. Genom olika aktiviteter har vi rekryterat människor som delat med sig av sin vardag, till exempel genom dagbok, ”drive-alongs” och ”triggers” för dialog. En viktig aktör på Drottninghög är Helsingborgshem som också fått reflektera över och bygga kunskap om sina hyresgästers mobilitet och transportbehov.

Effektmål

Fördjupad kunskap om framtida urban mobilitet, baserat på designetnografiska insikter

Resultat

Ja, Insikterna har använts i olika övningar där projektets ingående parter arbetat tillsammans med materialet. T ex har vi arbetat fram bästa och sämsta framtidsscenarion. Vi har också tagit fram designkoncept för en framtidsvärld som är framtagen genom samskapade principer, ur ett mobilitetsperspektiv. Vi ser ett nytt paradigm där lokalt socialt liv, lokal kunskap, lokala värderingar och planetens behov finns i fokus och där AI utgör ett viktigt redskap. 2 designkoncept har utarbetats, ett som vi kallar ”värdebaserat resande” där det lokala, sociala värdet står i fokus och ett med flexibla mobilitetshubbar – virtuella hubbar eller konkreta hubbar som flyttas utifrån behov.

Invånarinvolvering

Ett antal Drottninghögare har på olika vis delat med sig av vanor, värderingar och erfarenheter avseende mobilitet. De kommer också att arbeta med projektet kring framtidsscenarion och utvärdering av framtagen prototyp.

 • Drivs av

  Stadsledningsförvaltningen

 • Utmaning

  Hur kan vi göra invånarna mer delaktiga och medskapande?

 • Kategori

  Demokrati

 • Estimerad budget

  14900000 kr

 • Partners

  Göteborg stad / Helsingborgshem / Högskolan i Halmstad / Miljöförvaltningen / Skånetrafiken / Stadsbyggnadsförvaltningen / Västtrafik / Volvo Cars

Kontakt

Namn: Susanne Duval Innings
E-post: susanne.duval.innings@helsingborg.se