Vad?

I det här initiativet utforskar vi möjligheterna att gå från ett otympligt pappersorienterat arbetssätt till ett mer datadrivet förhållningssätt när det gäller bedömning och beslut om mottagande i särskola  och fördelandet av tilläggsbelopp/Febex (den ersättning man kan ansöka om vid omfattande behov av särskilt stöd till en elev).

Varför?

Med en smidigare process för ansökan, handläggning och beslutsfattande hoppas vi kunna korta ner tiden från det att ansökan görs till att beslut kan meddelas. Genom det får vi också en tidsbesparing internt, vilket skapar mer utrymme för andra arbetsuppgifter.

Hur?

Vi utgår ifrån befintlig systemlösning och den kompetens som finns på Elevhälsan men ser över processen i sin helhet och testar nya rutiner och arbetssätt för att nå målet om en smidigare process.

Effektmål

Kortare tid från ansökan till meddelat beslut

Effektmål

Sparad tid i handläggningen

Effektmål

Större rättssäkerhet för elever och vårdnadshavare, ett mer integritetsskyddat förfaringssätt

Invånarinvolvering

I det här initiativet involveras inte invånarna i själva processöversynen.

Kontakt

Namn: Susanne Enhörning - Elevhälsan
E-post: susanne.enhöring@helsingborg.se