Klimat & Miljö

Biokol gör jorden mindre giftig

Skalas upp

Biokol gör jorden mindre giftig

Vad?

Biokol kan vara ett bra alternativ för att förbättra jordkvalitéten och stabilisera föroreningar hos förorenade jordmassor. Det skulle minska både miljörisker och uppkomsten av avfall.

Goda möjligheter att binda föroreningar

Biokol är ett känt jordförbättringsmaterial men det kan också binda föroreningar och minska spridningen av demLaboratorieförsök har visat att både tungmetaller och organiska miljögifter kan fastna på biokolet när det blandas med förorenad jord. Men kan man uppnå samma resultat i praktiken? Och vilka egenskaper behöver biokolet ha för att ge tillräckligt bra effekt? Det var utgångspunkten i projektet ”Biokol –  från organiskt avfall till resurs för nyttiggörande av avfall”.

Sanera lätt förorenade jordmassor med hjälp av biokol

Målet i projektet var att utveckla en behandlingsteknik med biokol för att stabilisera föroreningar i jord och förbättra jordens kvalitét. Syftet är att minska miljö- och hälsorisker och att skapa en mer resurseffektiv avfallshantering.

Hur?

NSR har genomfört fältförsök

NSR:s största del i projektet har varit att genomföra ett fältförsök där man blandat jordavfall med biokol och torv i olika kombinationer. Därefter har man studerat effekterna på mark-ekosystemet och hur mycket av föroreningarna som spridit sig till omgivningen. Man undersökte också utlakning och upptaget av föroreningarna till växter och daggmaskar samt eko-toxicitet (hur pass giftigt ett ämne är för djur och växter i olika ekosystem).

Den praktiska delen av fältstudien utfördes på NSR:s anläggning i Helsingborg.

Nästa steg: verifiera teknikens hållbarhet

En utmaning i projektet var att kunna visa att behandlingen är beständig över tid. Därför är ett viktigt nästa steg att kontrollera teknikens hållbarhet. Beroende på hur man framställer biokol så kan det bli mer eller mindre stabilt. Om man tillverkar det på rätt sätt kan det antagligen finnas kvar i marken i hundratals till tusentals år.

Men det behövs mer forskning om hur biokol i sig självt står emot nedbrytning och hur beständig själva behandlingen är. Därför planerar NSR att genom stöd från SGI följa upp projektets fältstudie, för att få mer kunskap om långtidseffekterna av metoden.

Publicerad: 7 juli, 2022
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Kontakt

Namn: Anna Sorelius
E-post: anna.sorelius@nsr.se