Demokrati

Upplevelser och behov

Realiserad

Upplevelser och behov

Vad?

En undersökning för att bättre förstå barns och ungas upplevelser och behov i samtidig kontakt med SOC och BUP.

Varför?

Upplevelser och behov är en undersökning med barnkonventionen som utgångspunkt, för att bättre förstå barn och ungas upplevelser och behov i kontakt med SOC och BUP.

Förhoppningen var att barnen och ungdomarnas berättelser skulle utgöra en viktig grund i förbättringsarbetet för barn och unga som rättighetsbärare samt hur samordnade insatser för målgruppen skulle kunna utvecklas och hur samverkan skulle kunna förstärkas.

Hur?

Ambitionen var att intervjua 50 barn och unga i åldern 5-18 år boende i Helsingborg, Landskrona eller Ängelholm. För att skapa förutsättningar för barnen och ungdomarna berätta om sina erfarenheter utformades bl.a. en intervjuguide och olika former av samtalsmaterial.

Det slutade med att fyra intervjuer genomfördes och underlaget är för litet för att kunna dra några slutsatser hur samordnade insatser skulle kunna utformas för målgruppen eller hur verksamheterna skulle kunna samverka bättre.

De fyra barnen och ungdomarnas röster har vi lyft fram i fyra olika filmer som ni hittar här: http://www.partinfo.se/nyheter/upplevelser-behov/

Publicerad: 26 oktober, 2021
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Vår förhoppning är att filmerna inspirerar till dialog i de berörda verksamheterna som leder till vidare förbättringsarbete utifrån barnens röster. Mycket av det barnen och ungdomarna berättar är återkommande från andra undersökningar och frågan vi vill lyfta vidare handlar om hur vi förvaltar upplevelserna och agerar för att göra an faktisk skillnad, men också hur vi fortsätter lyfta barn och ungas röster på ett medvetet och systematisk sätt.

Invånarinvolvering

Intervjuer med målgruppen

Kontakt

Namn: Hanna Burnesson
E-post: Hanna.rosanderburnesson@helsingborg.se

Namn: Therese Lundin
E-post: Therese.lundin@helsingborg.se