Demokrati

Stadsomvandling på Gåsebäck

Testas som pilot

Stadsomvandling på Gåsebäck

Vad?

Vi vill utveckla Gåsebäcks industriområde till en stadsdel med fokus på verksamheter, kultur, service och boende.

Varför?

Gåsebäcks industriområde ska succesivt omvandlas från industriområde till en blandad stadsdel. Målet är en tilltalande stadsdel med blandad bebyggelse och karaktär. Gåsebäck ska dessutom innehålla mötesplatser i form av grönområden och publika miljöer. Det är viktigt att den befintliga identiteten och den lokala kulturen stärks. Befintlig bebyggelse som är av kulturhistoriskt värde och variationen i området ska bevaras i kombination med nybyggnation och addering över tid. Sammantaget ger det ett område med en särskild karaktär i en blandning av gammalt och nytt.

Visionsarbeten har genomförts sedan 1990- talet och det har blivit tydligt att flera av svårigheterna för utveckling på Gåsebäck inte ligger inom vad staden råder över med sedvanliga planeringsmetoder.

Utmaningen är att utveckla omvandlingsprocessen och att en stor medverkan från medborgare och andra aktörer leder till demokratiskt förankrade och långsiktigt hållbara resultat samt en känsla av tillit och förtroende. Det är genom temporära projekt som vi skapar ett långsiktigt resultat. Metoden ska verka stimulerande och stöttande för alla aktörer på Gåsebäck.

Arbetssättet och visionen för Gåsebäck formaliseras nu inom ramen för Stadsplanen för Södra staden.

Hur?

I det nyfikna och undersökande arbetssättet som används är ambitionen att under arbetets gång, testa, studera och dokumentera och därefter utvärdera dessa alternativa metoder för stadsomvandling, samt att våga vara självkritiska. De övergripande processerna och metoderna undersöker och ställer frågor om hur stadsomvandling kan ske och vilka mervärden och resultat det kan ge i stadsmiljön.

Metoden som tillämpas för att nå målet är medskapande som innebär att stötta och stimulera verksamma och engagerade i området och i staden. Omvandlingen ska uppmuntra till dialog, förtroende och medskapande i symbios mellan staden, eldsjälar, verksamma, fastighetsägare, invånare, föreningar och andra aktörer. Medskapandet ska även ske inom stadens verksamheter och bolag samt med näringslivet.

Publicerad: 1 oktober, 2020
Senast uppdaterad: 12 februari, 2024

Effektmål

I det nyfikna och undersökande arbetssättet som används är ambitionen att under arbetets gång, testa, studera, dokumentera och utvärdera alternativa metoder för stadsomvandling, samt att våga vara självkritiska.

Kontakt

Namn: Helena Taps
E-post: helena.taps@helsingborg.se