Klimat & Miljö

Automatisk bevattning och fuktsensorer

Skalas upp

Automatisk bevattning och fuktsensorer

Vad?

Stadens grönytor behöver ibland bevattnas för att hållas gröna och fina. Det kan vara vid nyetablering av växter och när väderförhållandena är extra torra och varma. Genom att installera fuktsensorer så kan träd och växter signalera om de behöver vatten. Sådana sensorer har staden testat under ett par år. Nu har automatisk bevattning installerats på olika platser i staden, med början vid Österleden och Ängelholmsleden, där det krävs kostsamma trafiksäkerhetsåtgärder för att säkra arbetsmiljön. Det har visat sig så framgångsrikt att vi har utökat antalet platser. I dagsläget kan du bland annat finna denna lösning i Vikingsbergsparken, Dockanparken, Stadsparken, Slottshagsparken, Rosenträdgården och på Kungstorget.

För att styra bevattningen krävs det ström och i Vikingsbergsparken hämtas den från belysningsstolpe i närheten. Det innebär att strömtillförsel endast sker när belysningen är tänd, vilket är ytterligare en positiv faktor, då det är mest ekonomiskt att vattna på kvällen då avdunstningen är som minst.

Varför?

Automatisk bevattning ersätter de bilar med stora vattenmassor som tidigare körde runt på förutbestämda rutter och tidpunkter oavsett väderlek och behov. Fuktsensorerna och avläsningen av data underlättar beslut om det är dags att vattna träd eller planteringsytor. Till skillnad från hur vi traditionellt bevattnat stadens träd och grönytor så kan vi med hjälp av automatisk bevattning minska både körningar och därmed klimatpåverkan och vi vattnar enbart när det faktiskt behövs. På så vis spar vi in både på klimatet och kostnaden när vi ser till att hålla staden grön och fin så vi kan njuta av en vacker stadsmiljö.

Hur?

Automatisk bevattning är vattenslangar som placeras i anslutning till träd och växter, under eller ovan mark. Sensorerna känner av fuktigheten både en bit under mark samt ganska nära ytan. Det viktigaste värdet är det vi får längst nedifrån, vid trädets rötter. Med hjälp av digital uppkoppling sänds signaler till en programvara där både staden och våra entreprenörer kan se diagram över vilka platser som indikerar på ett vattenbehov inom de närmaste dagarna. Styrsystem hjälper alltså oss att ställa in vid vilka tider vatten ska tillföras och fuktsensorerna signalerar när trädet eller växten är törstig.

Lärdomar

Vilket vatten använder vi när vi vattnar?

Närheten till NSVAs Recolab skulle kunna underlätta bevattning med det renade gråvattnet som produceras i Oceanhamnen. I dagsläget finns ännu inte den möjligheten men det är en önskan för framtiden att återcirkulera vattnet i närmiljön, för att slippa använda vårt dricksvatten.

Miljövinster och kostnadsbesparingar är svåra att beräkna men de finns där, om inte nu, så på lång sikt. Att investera i automatisk bevattning i samband med nya projekt kostar, men att spara på kommande års tid för utkörning av vatten, med manuell påfyllning, uppväger väl den ekonomiska kostnaden. Därtill kommer miljövinsten med minskade transporter och inte minst, säkrare etablering av nyplanterade träd och växter – en bättre investering helt enkelt!

Publicerad: 5 januari, 2024
Senast uppdaterad: 12 februari, 2024

Skalas upp

Initiativet har skalats till fler platser. Finns bland annat i Vikingsbergsparken, Dockanparken, Stadsparken, Slottshagsparken, Rosenträdgården och Kungstorget

Effektmål

Minskad klimatpåverkan vid bevattning av träd och växter i stadsmiljön

Effektmål

Minskad kostnad för bevattning av träd och växter i stadsmiljön

Kontakt

Namn: Åse Brunnström
E-post: ase.brunnstrom@helsingborg.se

Namn: Anders Söderberg
E-post: anders.soderberg2@helsingborg.se