Demokrati

Skapa ditt torg tillsammans med oss!

Testas som pilot

Skapa ditt torg tillsammans med oss!

Ett torg ska såklart planeras av de som ska använda det! Hur skulle staden utvecklas om alla fick möjligheten att påverka sitt bostadsområde? Förstår alla vad som planeras och varför? Hur tar vi vara på invånarnas engagemang för staden och förstärker det?

Vad?

Ett torg ska såklart planeras av de som ska använda det! Hur skulle staden utvecklas om alla fick möjligheten att påverka sitt bostadsområde? Förstår alla vad som planeras och varför? Hur tar vi vara på invånarnas engagemang för staden och förstärker det?

Detta är några frågor som vi försöker att hitta nya svar på med hjälp av den senaste tekniska utvecklingen. Vi vill testa att fläta samman medborgardialog, samskapande och visuella hjälpmedel som Augmented Reality, AR, på ett helt nytt sätt. Med detta nya verktyg skulle vi kunna attrahera Helsingborgs invånare att engagera sig i stadens utformning och funktioner. Som ett första steg vill vi testa verktyget i en samskapandeprocess med boende och besökare på Drottninghögs torg under H22.

Vi vill nå nya grupper i samhället som idag sällan engagerar sig i stadens utveckling. Det kan bero på tidsbrist, språklig förbistring och svårigheter att förstå planer och stadsbyggnadsprocesser, men även att staden använder fel kanaler för att nå ut.

En förbättrad dialog ökar förståelsen mellan olika intressenter. Ett större engagemang från invånare under planeringsprocessen borgar för en bättre förankring av projekt och att det svarar mot verkliga behov.

Idag saknas ett digitalt verktyg som sammanför dialogprocesser, samskapande och 3d-tekniker som AR. Vi tror att detta kan göra stor skillnad i förståelsen mellan planerare och invånare. Vi vill samtidigt tillföra ett mått av gameification, där vi lånar det bästa från spelvärlden för att förstärka lusten att använda verktyget. Detta har aldrig tidigare gjorts.

Detta är ett komplext verktyg som staden inte själv kan utveckla. Vi jobbar därför tätt ihop med engagerade samarbetspartners fram till H22. Vi har en tydlig målbild men söker oss fram efter de bästa funktionerna som fungerar för målgruppen. Verktyget kommer löpande att testas efter varje sprint. Under H22 ska man kunna använda verktyget i olika workshops på Drottninghögs torg för att skissa dess framtida utformning och funktion. Det slutliga målet är att verktyget ska kunna användas i andra sammanhang och projekt i Helsingborg , ja varför inte hela Sverige?

Publicerad: 12 maj, 2020
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Piloten är i första hand ett Proof of Concept för medskapande i AR och i andra hand visa på möjligheterna att kommunicera om olika förslag på ombyggnationer mellan medborgare och andra intressenter.

Kontakt

Namn: Alfred Nerhagen
E-post: alfred.Nerhagen@helsingborg.se