Trygghet

Motståndskraft 22

Avbruten

Motståndskraft 22

Vad?

Helsingborgs stad och Öresundskraft ska visa på en framkomlig väg för att  förebygga, motstå, hantera och återställa sig från avbrott i el och kommunikationslösningar för att värna om samhällets skyddsvärden , såsom liv och hälsa och samhällets funktionalitet.

Varför?

Det moderna samhället är starkt beroende av en väl fungerande energiförsörjning. Störningar och avbrott i försörjningen av el, bränsle, gas och värme kan snabbt leda till allvarliga konsekvenser, såväl för människor och djurs liv och hälsa som för samhällets funktio­nalitet. I takt med att Helsingborgs stad digitaliseras ökar beroendet av säker elförsörjning och infrastruktur som möjliggör kommunikation. Parallellt med denna utveckling har omvärlden förändrats med nya hotbilder och säkerhetspolitiskt läge som följd.

Hur?

Motståndskraft 22 är ett övergripande projekt som består av ett antal delområden:

  1. Egen försörjning av el

Om det blir avbrott eller begränsningar i tillförseln av el från stam- och regionnät påverkas Helsingborg direkt.  Därför föreslås åtgärder för att i viss utsträckning kunna säkra egen tillförsel och distribution av el, i första hand till stadens samhällsviktiga verksamheter.

  1. Förbrukningsstyrning vid avbrott

Vid olika typer av störningar och avbrott är det viktigt att vissa samhällsviktiga verksamheter kan prioriteras och att det går att styra förbrukningen till dessa verksamheter. Detta görs inom ramen för det nationella projektet Styrel som initieras av Energimyndigheten.

  1. Säkra kommunikationer i alla lägen

Helsingborgs stads verksamheter och invånare har ett stort beroende till kommunikation. Om ordinarie kommunikationslösningar brister eller ligger nere måste staden kunna tillgodose detta behov på annat sätt.

  1. Samhällsekonomisk analys

Den samhällsekonomiska analysen ska användas för att tydliggöra de ekonomiska konsekvenserna av avbrott i el och kommunikationslösningar. Den ska också kunna användas för att motivera riskreducerande och förmågehöjande åtgärder.

  1. Kontinuitetsplanering

Trots riskreducerande åtgärder och en eventuell förmåga till egen försörjning av el och kommunikationslösningar måste verksamheter och helsingborgare ha en förmåga att klara sig utan detta. Området omfattar dels att ta fram kontinuitetsplaner i stadens verksamheter men också att skapa förståelse för helsingborgarna och deras förutsättningar hantera avbrott.

Lärdomar

Initiativet är i drift och hanteras som ordinarie verksamhet.

Publicerad: 2 mars, 2021
Senast uppdaterad: 5 juli, 2024

Effektmål

Helsingborgs stad och Öresundskraft AB ska kunna visa på en framkomlig väg och har tagit de första stegen för att åskådliggöra hur en fortsatt digitalisering och elektrifiering av samhället kan säkras.

Effektmål

Genom innovativa kontinuitetslösningar och medvetna beslut minska sårbarheten inför hot och risker som förekommer både i dagens och morgondagens smarta stad.

Invånarinvolvering

En del av projektet handlar om att stärka invånarnas förmåga att hantera avbrott. Därför har en studie gjort särskilt om deras påverkan och reaktioner vid avbrott (Lunds Universitet)

Kontakt

Namn: Sofia Persson
E-post: Sofia.persson@helsingborg.se