Lärande och Etablering

Matte på ditt starkaste språk

Avbruten

Matte på ditt starkaste språk

Vad?

Kan vi göra det möjligt för elever med annat modersmål än svenska att visa sina kunskaper i olika ämnen på sitt eget starkaste språk istället för att göra det på svenska?

Varför?

Som elev kan du vara stark i ett ämne men ha svårt att förmedla dina kunskaper innan du lärt dig svenska. Att inte kunna visa sina kunskaper kan skapa en osäkerhet inför den egna förmågan och i förlängningen studiemotivationen. Samtidigt är det enda ämnet som du behöver kunna svenska för att kunna visa dina kunskaper i just svenska. Hur kan vi underlätta för elev och lärare att göra kunskapsbedömningar i andra ämnen än svenska?

Hur?

Initiativet Matte på ditt starkaste språk tar sitt avstamp i forskningsrapporten Integration på lika villkor och vill testa en metod för professionsutveckling som kan möjliggöra bedömning i olika ämnen på elevens starkaste språk. Metoden utgår ifrån studiehandledning och betygssättning kommer göras av ordinarie lärare.

Hypotes:  Om eleven kan bli bedömd i matematik på sitt starkaste språk höjer vi måluppfyllelsen och ökar antalet elever som uppnår behörighet till gymnasiet. 

Under hösten 2021 kommer metoden testas tillsammans med Högastenskolan och avgränsas till matematikämnet och arabiska som språk. Testet involverar 40 elever, 1 mattelärare och 4 studiehandledare. I testet används Matteappen. Som utvärdering använder vi betygsutvecklingen och intervjuer med lärare, elever och studiehandledare under terminens gång.

Resultat

Under den tidiga testningen visade sig arbetssättet vara uppskattat i klassen som testade. Det är svårt att mäta utvecklingen men de involverade eleverna har klarat nationella proven i matematik och fått minst betyget E och den extra tillgången till studiehandledningen bedömer läraren som avgörande för det.

Status: Avbruten

Piloten övergår i ordinarie drift utan uppskalning i dagsläget.

Publicerad: 8 september, 2021
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Ökad måluppfyllelse och gymnasiebehörighet

Invånarinvolvering

Metoden testas tillsammans med elever, lärare och studiehandledare på Högastensskolan.

Kontakt

Namn: Agneta Gullstrand - Avdelningen för flerspråkighet
E-post: agneta.gullstrand@helsingborg.se