Klimat & Miljö

Växter sanerar föroreningar i jord och vatten

Idé utforskas

Växter sanerar föroreningar i jord och vatten

Vad?

NSR är med i EU projekt som handlar om fytoremediering, som innebär att man testar olika sätt att sanera förorenad jord, med hjälp av växter. Projektets huvudutgångar kommer att vara tre installerade pilotfall samt skapandet av en standard för att främja metoden för Baltic Phytoremediation.

Phytoremediation är en ny och lovande metod med ett antal fördelar. Det har testats, men är fortfarande i tidiga utvecklingsstadier. Det har potential att bli en etablerad metod för återvinning av förorenad jord. Det är baserat på odlingen av växter som tar upp föroreningar och lagrar den i sin biomassa.

Den metod som vi använder i projektet är fytoremediering (Phytoremediation eller Phytotechnology på engelska). Den använder växters naturliga förmåga att ta upp, omvandla eller stabilisera föroreningar i jord och vatten.

Varför?

Projektet övergripande mål är att öka användningen av grön teknik för att minska utsläppen av föroreningar till södra Östersjön. I det pilotfall som NSR är delaktiga i, studerar vi möjligheten att föra bort näring från Filbornadeponins yta och växtskikt. Åtgärden kan ge ett renare ytatten från deponin, med lägre halter av fosfor och kväve. Det kan i sin tur minska övergödning av södra Östersjön.

Hur?

Tre pilotförsök i tre länder

Projektet omfattas av tre olika pilotförsök med fytoremediering i Sverige, Polen respektive Litauen:

I Sverige ansvarar NSR för ett pilotförsök som studerar möjligheterna att minska på nivåerna av fosfor och kväve i Filbornadeponins växtskikt med hjälp av växter. Pilotförsöket har stort fokus på att inhämta de praktiska erfarenheterna av att jobba med fytoremediering på en deponi. Vår partner Hässleholm Miljö AB fokuserar på utredningar om de legala aspekterna av saneringsmetoden samt spridning av projektets resultat.

I Polen ansvarar Gdańsk University of Technology för ett pilotförsök som fokuserar på möjligheten att minska nivån av tungmetaller och gifter i jorden.

I Litauen ansvarar Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry för ett pilotförsök som utvärderar om olika växter kan ta upp mer tungmetaller om de gödslas med avloppsslam från Klaipedas stadsvattenreningsverk.

Renare ytvatten från Filbornadeponin

I det pilotprojekt som vi är delaktiga i, studerar vi möjligheten att föra bort näring från Filbornadeponins yta och växtskikt. Åtgärden kan ge ett renare ytatten från deponin, med lägre halter av fosfor och kväve. Det kan i sin tur minska övergödning av södra Östersjön.

Dessutom undersöker vi även om växterna i försöket kan skördas och användas för att producera biokol eller biogas.

– I augusti skördade vi några av de nässlor som växer, för att lära oss mer om skördeteknik, säger Angelika Blom, projektledare NSR.

Projektet är internationellt och finansieras av EU.

Publicerad: 10 juni, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Kontakt

Namn: Angelika Blom
E-post: angelika.blom@nsr.se