Digitalisering & Teknik

Implementering av AI-verktyg för ökad tillgänglighet

Idé utforskas

Implementering av AI-verktyg för ökad tillgänglighet

Vad?

Genom att använda AI-verktyg kan vi förbättra kvaliteten på tillgänglighetsmaterial. Kulturen i Helsingborg blir då mer tillgänglig och inkluderande för invånare, besökare och turister, oavsett språk eller tillgänglighetsbehov.

Varför?

Tillgänglighetsmaterial, såsom språköversättningar, prioriteras ibland ned eller produceras med lägre standard än originalmaterialet på svenska vilket kan leda till att vissa grupper inte ges samma möjlighet att ta del av kulturen. Dessutom läggs omvandlingen av ursprungligt material för ökad tillgänglighet ibland på personer som har tillgänglig tid men inte nödvändigtvis den rätta specialistkunskapen. Resultatet kan upplevas som bristfälligt och av lägre kvalitet än det ursprungliga materialet. Att göra produktioner tillgängliga för fler grupper är också ofta kostsamt och resurskrävande.

Genom att använda AI-verktyg på rätt sätt kan texter snabbt och enkelt översättas till fler språk,  undertexter kan läggas till på videor och ljudversioner kan skapas av texter. Målet är att inkludera invånare som inte talar svenska, har särskilda tillgänglighetsbehov eller tillhör olika åldersgrupper. Genom att förbättra kvaliteten på tillgänglighetsmaterial säkerställs att alla, oavsett språk, funktionsnedsättning eller ålder, kan ta del av och engagera sig i stadens kulturliv. Att kombinera flera verktyg och kompetenser är nyckeln till att göra detta möjligt.

Idén skapar värde genom att göra kulturen mer tillgänglig och inkluderande för Helsingborgs invånare, besökare och turister, oavsett språk eller tillgänglighetsbehov. Invånarna får ökat kulturengagemang och förbättrad livskvalitet, medan turister får en mer positiv upplevelse av Helsingborgs kulturutbud, vilket stärker stadens rykte som turistmål och främjar turismen. Idén bidrar också till stadens utmaningar genom att förenkla invånarnas vardag med hjälp av teknik, göra invånarna mer delaktiga i kulturen och på så sätt få dem att känna sig mindre ensamma.

Kulturinstitutioner och förvaltningen drar nytta av effektivare arbetsprocesser, resursbesparingar och högre kvalitet på tillgänglighetsmaterial, vilket bidrar till Helsingborgs position som en inkluderande och progressiv kulturstad. På så sätt gynnas alla parter av att använda AI-verktyg för att förbättra och effektivisera kulturens tillgänglighet.

Hur?

I projektet kommer idébäraren i samarbete med andra inom förvaltningen att undersöka möjligheten att använda AI-verktyg för att maximera deras nytta för verksamheten. AI-verktyg kan hjälpa till att utveckla och effektivisera tillgänglighetsverktygen, automatisera vissa uppgifter, omvärdera resurser och avlasta personalen

Publicerad: 19 juni, 2023
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Förbättrad kvaliteten på tillgänglighetsmaterial säkerställer att alla, oavsett språk, funktionsnedsättning eller ålder, kan ta del av och engagera sig i stadens kulturliv.

Kontakt

Namn: Christian Karström
E-post: christian.karstrom@helsingborg.se