Vad?

Under hösten 2018 genomförde NSR ett pilottest med behovsanpassad tömning hos 250 hushåll i Mariastaden i Helsingborg. Testet gick ut på att hushållen fick reglage med sensorer monterade på sina avfallskärl. När hushållen önskade tömning drog de i reglaget som då skickade en signal till NSR:s ruttoptimeringsprogram om att de ville få tömt. Inom 1–2 vardagar fick de sitt kärl tömt.

Under testet kunde vi se att antalet tömningar minskade avsevärt. Cirka 30 procent färre tömningar utfördes jämfört med när tömningarna gjordes enligt fast schema i området.  Vi har kunnat konstatera att behovet av tömning varierar stort mellan olika hushåll.

Under testet noterades också att det finns stor potential till ökad sortering i testområdet. Ett stort antal hushåll sorterade inte ut något matavfall alls medan facket för restavfall ofta var fullt och anledningen till att hushållen behövde tömma.

Under pilottestet var fokus främst att få tekniken att fungera och på användarvänligheten för testhushållen. Nu vet vi att tekniken fungerar och testhushållen har varit nöjda. Testområdet var dock för litet för att kunna dra säkra slutsatser angående avfallsmängder, förändrade sorteringsvanor, påverkan på körsträckor med mera och därför såg vi ett behov av att utöka testet både i antalet testhushåll och i tid. Därav utökade vi testet under 2020 och gav ytterligare 2000 hushåll möjligheten att få testa bestäm-själv-tömning.

Testet avslutade våren 2021.

Varför?

Nyttan med projektet är att vi vill skapa en miljö- och kostnadseffektiv insamling av hushållens avfall samt anpassa utifrån kunders behov.

Hur?

  1. Genomföra ett utökat test med behovsanpassad tömning på fyrfackskärl på upp till 3000 villahushåll i Helsingborg under minst 1 år.
  2. Genomföra ett pilottest med behovsanpassad tömning för trädgårdskärl i ett av NSR:s ägarkommuner.

Invånarinvolvering

Cirka 2000 hushåll ingick i testet som pågick i 16 månader.

Kontakt

Namn: Lotta Lewis-Jonsson
E-post: lotta.lewis-jonsson@nsr.se