Demokrati

Ideellt arbete för ett starkare Helsingborg

Testas som pilot

Ideellt arbete för ett starkare Helsingborg

Vad?

Vi gör det enklare för helsingborgare att engagera sig ideellt!

Varför?

För att nå stadens ambition att ha Sveriges mest engagerade invånare och för att stärka det gemensamma arbete där civilsamhället och staden samverka för att möta de stora samhällsutmaningarna behövs tydligare broar mellan oss i offentlig sektor, ideellt engagerade helsingborgare, civilsamhället i staden och näringslivet. Kraften av det ideella arbetet inom dessa sektorer behöver nyttjas för att bättre kunna möta morgondagens utmaningar till exempel med hur vi får människor att känna sig mindre ensamma – ideellt engagemang skapar ofta meningsfulla sammanhang och kan fungera som en bra plattform för att få socialt utbyte och knyta nya vänskapsband. Hur vi tillgodoser de äldres nya och växande förväntningar – engagemangets betydelse för att skapa meningsfullhet är viktig och vi skapar även möjligheter till snabb återkoppling till de som visar intresse, vilket är extra viktigt för de som är i början av sitt engagemang. Hur vi kan öka invånarnas trygghet – genom att ta ett gemensamt ansvar för att värna civilsamhället som en självständig kraft för mellanmänsklig tillit och demokratisk samhällsutveckling skapar vi möjligheter för överbryggande socialt kapital. Att engagera sig ideellt kan även vara vägen till medlemskap i en förening. Människor blir allt mer mindre villiga att långsiktigt inordna sig i en hierarkisk struktur men är däremot beredda att ställa upp som volontärer eller vara medlemmar i en organisation under en begränsad period. Man kan också vänta sig att nya organisationsformer kommer att framträda för att kanalisera ett engagemang där möjligheterna att gå vidare till en annan organisation, om denna verkar intressantare, spelar större roll än möjligheten att genom inflytande påverka den organisation som man för närvarande är aktiv i.

Hur?

Andelen vuxna som genomför ideellt arbete har de senaste 25 åren har varit relativt konstant, ca 51% av befolkningen genomför ideella uppdrag. Det som har förändrats är däremot hur människor engagerar sig. Det är mindre vanligt med långsiktiga engagemang i en enskild organisation och mer vanligt med enstaka insatser kopplat till individens sakfrågor. Formerna för engagemang har blivit mer flyktiga och mer individualistiska och alla som är aktiva i en organisation blir inte medlemmar. För att kunna möta de förändrade formerna av engagemang behöver vi hitta smidigare vägar för engagerade människor och möjliga uppdrag. Vi har börjat utveckla en matchningsplattform för att enkelt kunna koppla ihop engagerade människor med passande uppdrag. Plattformen integreras med stadens arbete med en gemensam digital ingång vilket ger helsingborgaren en tydlig och enkel överblick över sina ideella uppdrag. Plattformen blir ett verktyg för att kunna möta de förändrade beteenden kring hur människor väljer att engagera sig. Föreningslivet upplever svårigheter att fylla deras behov av ideellt engagerade personer, samtidigt finns det många som vill engagera sig genom volontära insatser. Detta leder till en form av missmatch mellan vilja till engagemang och möjlighet att engagera sig. Plattformen ska kunna fylla luckan av missmatch och skapa nya kopplingar mellan engagerade människor och nya uppdrag.

Vi har delat in det ideella engagemanget i fyra olika nivåer/steg som kan liknas en trappa med där uppdragen kräver olika kvalifikationer av en engagerad individ.

Microtjänster: Microtjänster kan vara uppdrag som en engagerad person kan göra här och nu och där en uppdragsgivare själva äskar ett behov direkt till den engagerade personen

Kortare uppdrag: Dessa uppdrag kan vara enstaka insatser som inte är beroende på individens enskilda kontinuitet

Längre uppdrag: Längre uppdrag bygger på individens kontinuitet och uppdraget är återkommande

Specialuppdrag: Dessa uppdrag kräver kunskap, erfarenheter eller någon utbildning och kan vara både återkommande eller enstaka t.ex. vid speciella tillfällen

Under våren 2023 utvecklas plattformen iterativt och storskaligt test kommer att ske efter sommaren 2023.

Publicerad: 16 januari, 2023
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Arbetet kommer att göra det enklare för helsingborgare att engagera sig ideellt och enklare för uppdragsgivare att hitta engagerade människor.

Kontakt

Namn: Mikael Ottebrant
E-post: mikael.ottebrant@helsingborg.se

Namn: Johan Hammar
E-post: johan.hammar@helsingborg.se