Demokrati

Innovation i samverkan för ett demensvänligt Helsingborg

Testas som pilot

Innovation i samverkan för ett demensvänligt Helsingborg

Vad?

Tillsammans bygger vi den omtänksamma staden: målet är att utveckla Helsingborg till en stad där personer med demenssjukdom möts av ett inkluderande samhälle som möjliggör välbefinnande och trygghet. För att lyckas krävs det samverkan mellan flera aktörer och innovativa lösningar. Vi vill skapa demensvänlig utemiljö i det offentliga rummet som tillgodoser sociala värden.

Syftet är att testa nya arbetssätt för att bättre förstå målgruppens behov i en demensvänlig utemiljö och testa och utveckla lösningar som matchar behoven. Projektet består av tre delar, test av arbetssättet vårdinnovatör i kontexten demensvänliga utemiljöer där offentlig toalett utgör ett case, kunskapsdelning genom lärandeforum och forskning.

Varför?

Den demografiska utvecklingen visar att andelen äldre i vårt samhälle ökar. Risken för att drabbas av en demenssjukdom ökar markant efter 80 års ålder. Globalt insjuknar en person var tredje sekund i demenssjukdom. Idag lever mellan 130 000- 150 000 i Sverige med en demenssjukdom och cirka 2100 helsingborgare är drabbade, en siffra som väntas överstiga 3000 år 2035. Därtill kan vi räkna med ett mörkertal. Av de som drabbas bor en stor majoritet kvar i sina hem. För att möta målgruppens behov av god hälsa, välbefinnande och trygghet krävs det att vi driver stadens utveckling i riktning mot att bli ett mer demensvänligt samhälle. Det innebär ett samhälle med kompetens om demenssjukdomar som är anpassat och underlättar för dem med kognitiva problem.

För att lyckas med utmaningen krävs samverkan över förvaltningsgränser, med akademin och ett nära samarbete med invånarna, målgruppen och deras anhöriga.

Hur?

Tillsammans – här i Helsingborg tar oss an utmaningen som en gemensam stad och inte som enskilda förvaltningar!

Vårdinnovatörerna delar sin arbetstid mellan kommunal vård- och omsorg och innovationsarbete kopplat till de insikter de får i sitt arbete kring målgruppens behov. Arbetssättet skapar förutsättningar för att utveckla innovativa lösningar att testa i syfte att utveckla demensvänliga offentliga miljöer.

Vi vill skapa och testa ett lärandeforum där intressenter får ta del av projektets process, de lärdomar och erfarenheter som görs, kontinuerligt under projektets gång. Ett forum för gemensamt delande av kunskap och erfarenheter på området och samtidigt verka för spridning av kunskap om demens och vikten av att skapa ett demensvänligt samhälle.

Med stöd av forskare undersöker vi vilka aspekter som är viktiga att beakta i skapandet av demensvänliga utemiljöer och vilka av de metoder som använts i syfte att engagera och involvera målgruppen i skapandet, som har varit gynnsamma. Forskarna kommer även att vara en del av projektets arbetsprocess och undersöka hur den kan förstås i syfte att stödja det pågående utvecklingsarbetet mot ett demensvänligt Helsingborg.

Uppdatering maj 2023:

Arbetet är i full gång, med de två Vårdinnovatörerna på plats sedan i början i mars har det verkligen satt fart och vi har igång en massa aktiviteter som kopplar till undersökandet av behoven som målgruppen har, gestaltning av den offentliga toaletten som kommer vara placerad i Husensjö park i anknytning till Minnenas och kunskapens trädgård (en av två demensvänliga utemiljöer i staden), samt strukturen för de digitala lärandeforumen är satt och vi har haft äran att presentera ett par internationella ’tungviktare’ inom området – både Swansea University och Dementia Services Development Centre vid Stirling University samt andra relevanta nationella aktörer. Ambition att skapa ett lärandeforum där intressenter får ta del av projektets process, de lärdomar och erfarenheter som görs, kontinuerligt under projektets gång. Ett forum för gemensamt delande av kunskap och erfarenheter på området och samtidigt verka för spridning av kunskap om demens och vikten av att skapa ett demensvänligt samhälle.

Gestaltningen och skissandet görs i nära samarbete med Danfo och kan beskrivas som en mycket ’hands on approach’ som inkluderat tex en gemensam toalett tur runt ett stort antal av Helsingborgs stads befintliga offentliga toaletter för att säkerställa att vi ’pratar samma språk’ och drar så mycket nytta av varandras olika kompetenser i våra tester. På grund av förändringar i leveranstider och ökande material kostnader som beror på den rådande situationen i världen, har vi begärt och beviljats en förlängning av projektet för att säkerställ att vi hinner producera och placera ut en nytillverkad toalett i parken innan projektet avslutas. Detta påverkar enbart tiden inte budgeten.

I arbetet med att skapa en demensvänlig, offentlig toalett har Helsingborg stad anställt två vårdinnovatörer, Frida och Leo. ⁠Vårdinnovatörerna, Frida som är designer och inredningsarkitekt och Leo som är industridesigner. fungerar som en brygga mellan vård och design för att skapa innovativa lösningar på problem de uppmärksammar finns för målgruppen människor med kognitiv sjukdom.
Frida och Leo beskriver med tre ord beskriva sitt arbete som
– Utforskande, relationsbyggande, fantasi, säger Frida. ⁠
– Lyssna, undra, prova, säger Leo. ⁠

Insikter vi gjort handlar bland annat om automatiken på våra offentliga toaletter. Många gånger har vi insett att den kan upplevas skrämmande eller förvirrande. Att till exempel inte kunna hitta lampknappen och därmed inte kunna släcka lampan innan man lämnar toaletten kan medföra att man inte vill lämna toaletten innan man har släckt. Men att toaletten spolar av sig själv (om man glömmer att spola) när man låser upp toaletten upplevdes positivt. Hur vi balanserar all automatik som finns på en offentlig toalett för att göra upplevelsen trygg och tydlig återstår att se. ⁠

Detta vinnovafinansierade projekt sträcker sig till juli 2024, efter det beslutas om en eventuell uppskalning av de olika delarna i projektet.

De fyra arbetspaket är i full gång och projektet följer tidplanen (efter att vi beviljats 6 månaders förlängning för byggnationen av toaletten med placering i Husensjö park).

Publicerad: 18 januari, 2023
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Fler initiativ tas för att skapa ett demensvänligt samhälle.(1-3år)

Effektmål

Ny standard för offentliga toaletter (sortimentutökning). (1-3år)

Effektmål

Ökad tillgänglighet för målgruppen på offentliga toaletter. (1-3år)

Effektmål

Primär målgrupp tar del av den offentliga utomhusmiljön i högre utsträckning. (3-10år)

Effektmål

Anpassningar för mer kognitivt vänliga toaletter görs i stor skala. (3-10år)

Invånarinvolvering

Målgruppens är aktivt involverade i framtagandet av produkten både utifrån projektets deltagandebaserade forskningsansats samt genom att koppla vårdinnovatörer till projektet får vi tillgång till unik kunskap om målgruppens behov.

Kontakt

Namn: Sanna Melling
E-post: sanna.melling@helsingborg.se