Klimat & Miljö

Helsingborgs stad ger ut obligation kopplad till växthusgasutsläpp CO2

Realiserad

Helsingborgs stad ger ut obligation kopplad till växthusgasutsläpp CO2

Vad?

Helsingborgs stad kopplar ihop sitt ambitiösa miljö- och hållbarhetsarbete med stadens finansiering genom att etablera ett ramverk för hållbarhetskopplade obligationer. Nettonollutsläpp av växthusgaser i Helsingborg till 2035 är ett centralt mål, takten i utsläppsminskningarna kopplas nu till räntevillkoren på stadens obligationer.

Varför?

Det hållbarhetskopplade ramverket beskriver, utifrån de högt satta målen i Helsingborgs stads klimat- och energiplan,hur utsläppen av CO2e skall minska i den geografiska ytan Helsingborg fram till år 2035. För varje år finns ett målvärde för utsläppen av CO2e i antal ton, utifrån målvärdena konstrueras obligationer som tar hänsyn till att utsläppsminskningarna nås. Om målet inte nås erhåller investeraren en högre kupong på sin obligation eller ett större nominellt belopp på obligationens förfallodag.

Det är RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) som står för mätningar och beräkningar av växthusgasutsläppen och dessa finns tillgängliga i den nationella emissionsdatabasen.

Hur?

Inom den geografiska ytan Helsingborg har utsläppen av växthusgaser minskat med 52 procent sedan 1990. Det är möjligt att nå ambitionen om nettonollutsläpp till 2035, men då krävs det att utsläppen minskar i en snabbare takt de närmaste åren. Vi behöver därför kraftsamla kring utsläppsminskningar på avgörande områden, till exempel fossilbränslefria transporter, samt dra nytta av kolsänkor och transformativ teknologi för att lagra och avskilja koldioxid.

De hållbarhetskopplade obligationerna ska finansiera kommunkoncernens strategi mot ökad livskvalitet, bättre miljö och ett hållbart Helsingborg.

Vi arbetar på bred front i stadens organisation och tillsammans med stadens aktörer. Det syns till exempel i vårt arbete med lokala klimatavtal och vårt innovationsarbete. I september var Helsingborg i final för Europakommissionens utnämning EU Green Capital och nu tittar vi på om Helsingborg har förutsättningar för att bli en av de 100 europeiska städerna som tar täten i klimatomställningen.

Helsingborgs stad har tagit fram ramverket i samarbete med Danske Bank och i enlighet med International Capital Market Associations ”Sustainability-Linked Bond Principles”. S&P Global Ratings har gett en så kallad Second Party Opinion om ramverket.

Publicerad: 17 mars, 2022
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Öka andelen hållbara obligationer som emitteras av stadens internbank.

Resultat

Två obligationer är emitterade under ramverket på totalt 1 miljard kronor, vilket motsvarar ungefär 15% av stadens totala utestående obligationer.

Kontakt

Namn: Göran Heimer
E-post: goran.heimer@helsingborg.se