Hälsa

Råd- och stödkoordinatorer – oväntad service där invånaren är

Realiserad

Råd- och stödkoordinatorer – oväntad service där invånaren är

Vad?

Socialförvaltningens Råd- och stödkoordinatorer har funnits sedan augusti 2022. Verksamheten Råd- och stöd har som fokus att vara invånarvänlig på så sätt att det ska vara enkelt för invånaren att komma i kontakt med koordinatorerna där invånaren önskar eller på de arenor som koordinatorerna uppsöker.

Koordinatorernas roll är att stötta invånaren till rätt insats utan mellanhänder. 

Innovationen ligger i den oväntade servicen som resulterar i tidiga insatser. Genom att identifiera och hantera problem i ett tidigt skede kan man förhindra att de blir mer omfattande och komplexa.

Varför?

Servicen som Råd- och stöd erbjuder är frivillig och utgår från invånarens eget uttalade behov av stöd. Invånaren väljer själv vilka behovsområden som skall vara styrande och på vilket sätt koordinatorerna skall vara behjälpliga i en överbryggning till adekvat stöd, det kan innebära att följa med till ett första möte men även följa upp om det valda stödet känts bra.

Koordinatorerna kan finnas kvar som stöd för invånaren fram till att stödkontakt/insats är etablerad. Koordinatorerna coachar och motiverar invånaren till att söka och ta emot stöd samt hjälper invånaren att vid behov kartlägga och prioritera i sin situation.

Hur?

Arbetsuppgifter för Råd- och stödkoordinator: 

 • Att dagligen hantera inkommande ärenden och erbjuda hög eller till och med oväntad service.
 • Fortsätta finnas på andra arenor än socialtjänstens, t.ex. drop in på stadsbibliotek och andra mötesplatser i staden.
 • Fortsätta utveckla vår tillgänglighet. Vilka platser kan invånaren möta oss på? Finns det fler platser vi kan vara på?
 • Fortsätta delta på föräldramöten och föräldraträffar på tex förskola/grundskola. Ge information om vilka stöd som erbjuds i staden samt bemöta föräldrars frågor.
 • Fortsätta arbetet med samverkan och nätverk med stadens olika aktörer och arenor.
 • Utforska samverkans/arbetsformen och tillhörigheten för teamet.

Lärdomar

I möten med invånare har det ofta framkommit frågor och stödbehov som är kopplade till andra förvaltningar än SOF. Om Råd- och stöd hade haft ytterligare kompentens i arbetsgruppen och fördjupad kunskap om andra förvaltningars arbetsförfarande och riktlinjer hade invånaren fått direkt tillgång till korrekt information och snabbare blivit vägledd till rätt verksamhet. Det hade också minskat antalet ”onödiga ansökningar”, om koordinatorerna redan från början har kunskap om att invånarens uttalade behov kan/bör tillgodoses någon annanstans.

Vidare har Råd- och stödkoordinatorerna mött invånare med flera behovsområden, där ofta ekonomiska frågor förekommer. Råd- och stöd vill kunna erbjuda korrekt vägledning i dessa frågor så invånaren på bästa sätt kan bli självförsörjande och minska inkommande ansökningar om ekonomiskt bistånd i fel instans.

Publicerad: 30 januari, 2024
Senast uppdaterad: 5 juli, 2024

Effektmål

Att möta invånarnas behov i tidigt skede så att sociala problem inte blir omfattande. 

Effektmål

Leverera ökad service och information till invånarna på fler arenor. 

Effektmål

Att ge invånare snabbare tillgång till stöd, i eller utanför staden, med färre omvägar.  

Effektmål

Öka koordinatorernas kompetens- och servicenivå.  

Effektmål

Ökad kundnöjdhet hos invånarna. 

Effektmål

Minskat antal utredningar som avslutas utan bistånd på samtliga förvaltningar. 

 • Drivs av

  Socialförvaltningen

 • Kategori

  Hälsa

 • Estimerad budget

  850000 kr

Kontakt

Namn: Martina Barte
E-post: martina.barte@helsingborg.se