Demokrati

Framtidens bibliotek: om- och tillbyggnad av stadsbiblioteket i Helsingborg

Testas som pilot

Framtidens bibliotek: om- och tillbyggnad av stadsbiblioteket i Helsingborg

Vad?

Det om- och tillbyggda stadsbiblioteket ska bli en central plats i den smarta staden Helsingborg och ett av Europas mest innovativa bibliotek. Här säkerställer vi kompetens och delaktighet så att den smarta staden blir en stad med smarta invånare. Här skapas scener och rum där invånarna kan ta del av och delta i det demokratiska samtalet, bilda sig egna åsikter och där vi tillsammans utvecklar den lokala demokratin och delaktigheten i staden.

Biblioteket är invånarnas arena och den naturliga platsen för staden att möta invånarna på. Det är en plats för innovation och kunskapsdelning mellan staden och invånarna. Här ska man kunna påverka och utveckla innehållet och olika arrangemang och event. Här ska också finnas möjlighet till kreativa rum och studios.

Processen med att utveckla stadsbiblioteket kommer behöva vara innovativt. I det innovativa ligger att vi inte riktigt vet vilken verksamhet vi bedriver om fem till sju år då allt ska stå färdigt. Här blir dialog med våra användare viktig, men också med dem som idag inte använder biblioteket. Det kommer kräva nya, innovativa former för involvering. Biblioteket är intimt sammanlänkad med den populära stadsparken.

I arbetet med framtidens bibliotek utgår vi från invånarnas behov i kombination med bibliotekets uppdrag. Det är ett nytt sätt för oss att arbeta med verksamhetsutveckling och innovation. Och vi ser att det kommer fortsätta även efter invigningen av det nya stadsbiblioteket. Framtidens behov kommer alltid att förändras och verksamhet ska utgå från invånarnas behov.

Varför?

Helsingborg är en stad som växer och som genomför stora satsningar på innovation, digitalisering och stadsutveckling. En konsekvens av att staden växer är ett högt besökstryck på stadsbiblioteket. Studie- och läsplatser är otillräckliga och lokaler för aktiviteter saknas. Ventilationen är underdimensionerad, arbetsmiljön har brister. Det är därför nödvändigt att erbjuda större och bättre disponerade lokaler som motsvarar dagens behov och krav.

Samtidigt förändras samhället och kraven på offentlig service. Biblioteket behöver också förändras i linje med detta. Vi ser ökande utanförskap kopplade till digitalisering men även andra saker som hemlöshet, ökad arbetslöshet parallellt med minskande läsförståelse, krafter som utmanar demokrati och yttrandefrihet, och nya medieformer. När samhället inte klarar av att möta invånarnas behov så avspeglar det sig direkt på biblioteken.

Biblioteket med läget i Stadsparken är en viktig nod i mötet mellan stadsdelarna Söder och Norr och har stor potential att utvecklas till det som stadens invånare vill ha – en myllrande och uppskattad mötesplats, en grön lunga i stadsmiljön, god informationsförsörjning samt en plats för demokrati och delaktighet.

Hur?

Tillsammans med helsingborgarna skapas framtidens bibliotek. Att vara innovativ innebär att förstå samhällets växande och förändrade behov samt att testa idéer och lära tillsammans med invånarna. Målet är att förändra verksamheten tillsammans. Arbetssättet innebär en transformation av makt till invånarna och personalen som arbetar i biblioteket.

All invånarinvolveringen utgår från att identifiera behov. Utifrån behoven utvecklas och gestaltas det nya stadsbiblioteket.

För att veta mer besök www.helsingborg.se/nyttstadsbibliotekdialog.helsingborg.se/nyttstadsbibliotek

Publicerad: 1 juni, 2020
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Invånarnas plats för innovation och kunskapsdelning. Invånarna äger platsen och kan påverka innehållet och utbudet.

Effektmål

Invånarnas plats för lokal demokrati och delaktighet. Det nya stadsbiblioteket ska fungera som en möjliggörare för invånarnas demokratiska samtal tillsammans med beslutsfattare, verksamheter, föreningar och andra organisationer.

Effektmål

Förändra bilden av biblioteket och blir bättre på att visa upp vad vi erbjuder. Att involvera fler innebär också att vi kan skapa en högre medvetenhet kring dagens och framtidens bibliotek och vilka tjänster vi ska erbjuda.

Invånarinvolvering

Invånarinvolvering och att arbeta nära andra intressenter som till exempel personal, samarbetsparters och andra verksamheter i staden är avgörande för att lyckas med att bygga framtidens bibliotek i Helsingborg. Målet är inte att bara lyssna utan att faktiskt utveckla verksamheten tillsammans med dem. – We ask, they say, we do.

Invånarinvolvering

Insikterna som vi har nått hittills i dialogerna handlar om förväntningarna på biblioteket som plats, men också innehållet i verksamheten, och det innefattar fyra delar: • invånarnas mötesplats • en plats för läsinspiration, information och kunskap • en plats för demokrati och delaktighet • hållbarhet och delade resurser

Invånarinvolvering

Involveringen kommer att fortgå genom hela processen. Projektgruppen arbetat tätt tillsammans med involveringsgruppen. Tillsammans tittar vi på: • Vad behöver vi veta för att fatta rätt beslut? • När behöver vi veta det? Involveringsgruppen tar de frågorna vidare till invånarna och tillsammans analyserar vi resultatet och omvandlar det till insikter att arbeta utifrån.

Invånarinvolvering

Under det tredje året i projektet har vi tagit nästa steg. Utifrån de behov som identifieras tittar vi på nya sätt att möta dem. Genom olika designsprintar, tester och prototyper tillsammans med personal och invånare förändrar vi verksamheten.

 • Drivs av

  Kulturförvaltningen

 • Utmaning

  Hur kan vi göra invånarna mer delaktiga och medskapande?

 • Kategori

  Demokrati

 • Sektor

  Bibliotek / Digital kommunikation / Hållbart byggande / Social innovation

 • Partners

  Fastighetsförvaltningen / Helsingborgs bibliotek / Stadsbyggnadsförvaltningen / Stadsledningsförvaltningen

Kontakt

Namn: Josefin Andersson, projektledare Helsingborgs bibliotek
E-post: josefin.andersson@helsingborg.se

Namn: Sofia Svensson, Tjänstedesigner, Helsingborgs bibliotek
E-post: sofia.svensson@helsingborg.se