Hälsa

VR för hyresgäster och deltagare inom LSS

Realiserad

VR för hyresgäster och deltagare inom LSS

Vad?

Hur kan VR användas som ett innovativt arbetssätt inom våra LSS-verksamheter? Det har VR-pedagog Daniel Kemppi tagit reda på i en förstudie som i första hand fokuserar på tre verksamheter inom LSS.

VR (Virtual Reality) är ett innovativt verktyg som ger oss nya arbetssätt med starkare och bättre effekter på flera plan.

Varför?

Det finns ett stort intresse för VR-användning i verksamheterna och genom förstudien som gjort har vi kunnat identifiera vilka behov som finns och hur teknologin kan användas på bästa sätt. Förstudien har också syftat till att kartlägga om det finns några risker med VR-användning för personer med funktionsvariationer och hur de i så fall kan hanteras.

Vår kundkrets inom LSS-verksamheten har behov av en ökad livskvalitet och vår personal har behov av att höja sin kompetens. VR som en aktivitet och ett verktyg kan vara en hjälp på många plan. En förstudie visar att VR kan ha positiv effekt genom ökad kreativitet och konstnärliga uttryck. Det visar också att VR är avledande och förflyttar fokus vilket ger ett andrum som kan verka ångestdämpande. Att träna mindfulness med hjälp av VR är dessutom lugnande och välgörande. VR främjar fysisk aktivitet och ger genom det en ökad livskvalitet. Genom att träna på en förflyttning, utforska nya miljöer eller träna på ett nytt bemötande i VR skulle man i förlängningen kunna bryta social isolering.

En utmaning inom LSS-verksamheten är att vi behöver höja personalens kompetens och kunskapsnivå i bemötande av utmanande beteende. Genom VR kan vi träna på detta moment utan att någon enskild person blir utsatt. Det är ett helt nytt arbetssätt. För att kunna erbjuda kvalitativ VR kommer vi under 2023 att behöva utöka och uppdatera befintlig utrustning samt göra nya inköp av VR-appar.

Hur?

Några exempel på hur VR kan användas av inom LSS-verksamheterna är:

  • ökad rörelse genom VR-spel
  • smärtreducering
  • avslappningsövningar
  • uppleva miljöer som man kan komma att vistas i framöver

Vår egen förstudie är grundlig och unik. Vi är även en av de första kommunerna i Sverige som genomför VR-träning i bemötande. Detta ger oss förutsättningar att komma ännu längre i användningen av VR i verksamheten.

För att göra VR så tillgängligt som möjligt behövs det personal som avsätter tid och har kunskap om hur tekniken fungerar och hur man rent pedagogiskt använder den. Därför finns det ett förslag och önskemål om att införa en ”VR-pedagog” på förvaltningen. Inledningsvis kan denna funktion verka inom LSS-verksamheten, men kan utökas att även bli en aktivitet inom äldreomsorgen. Visar det sig att funktionen VR-pedagog ger önskad effekt, kan den komma att finansieras verksamhetsgemensamt om behov finns.

Initiativet har i december 2022 beviljats ytterligare medel för att under 2023 bekosta införandet av VR-pedagog (projektanställning), inköp av utrustning, inköp av appar och programvara samt för licenser för programvaran för VR-träning.

Publicerad: 22 juni, 2020
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Kunskap om hur VR kan användas rekreativt inom LSS

Effektmål

Ökad livskvalitet för personer inom LSS

Effektmål

Bryta isolering och få personer att känna sig mindre ensamma

Invånarinvolvering

Förstudien genomförs tillsammans med tre verksamheter inom LSS

Kontakt

Namn: Daniela Cartes Fernandez
E-post: daniela.cartesfernandez@helsingborg.se

Namn: Marie Strömberg
E-post: marie.stromberg@helsingborg.se