Klimat & Miljö

Trädkronstäckning Helsingborg

Skalas upp

Trädkronstäckning Helsingborg

Vad?

Träden är verkligen en fantastisk resurs i staden. Det är sedan länge bevisat att vi mår bra i närheten av träd och de ger oss möjlighet till återhämtning från en hektisk vardag. Forskningen säger till och med att det räcker att vi får uppleva doften av skog för att minska våra stressnivåer. Träd är också viktiga livsmiljöer för många andra arter och på flera sätt förutsättningen för biologisk mångfald i staden. När vi nu står inför klimatförändringar så är träden några av våra viktigaste verktyg för att bromsa och dämpa effekterna av kommande extremväder. I framtiden kommer träd och grönska att bli en lika viktig infrastruktur som vägar och ledningar för att våra städer ska gå att bo och leva i.

För att få en överblick över hur stor del av stadens yta som täcks av trädkronor så har vi tagit fram ett verktyg. Det hjälper oss att hantera grönstruktur.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en handlingsplan för stadens träd med de övergripande målen att öka antalet träd i staden samt att ta hand om stadens befintliga park- och gatuträd. För att uppnå målen och stärka värdena som stadens träd bidrar med har vi dessutom tagit fram sex olika delmål:
1. Vi vill utöka krontäckningsgraden i centralorten till 20 procent.
2. Vi vill plantera ett varierat trädbestånd.
3. Vi vill gynna den biologiska mångfalden genom att plantera fler inhemska träd.
4. Vi vill skapa en attraktiv gestaltad livsmiljö med träd.
5. Vi vill uppmärksamma trädens roll.
6. Vi vill sköta om stadens park och gatuträd.

Syftet är att öka välbefinnandet hos stadens invånare och dess besökare, att stå rustade för klimatförändringar och att skapa bättre livsmiljöer för den biologiska mångfalden.

Varför?

Det tar tid för nya träd att växa upp. Därför tar vi nu fram en handlingsplan för stadens träd med fokus på att plantera fler träd i Helsingborg och ta hand om de som vi har.

Tidigare inventerades trädkronstäckningen enbart manuellt det vill säga att personer, ofta inhyrda konsulter, åker ut och stegar ut krondiametern och registrerade det i en Ipad. För att få en mer komplett bild av beståndet så kombinerar vi nu mera den traditionella metoden med verktyget för  Trädkronstäckning.

Målet är att ha 20 % trädkronstäckning och just nu har vi 19 % över centralorten. För att nå målet så behöver vi öka trädkronstäckningsytan med minst 70 hektar. Det är väldigt mycket.

Hur?

Genom att kombinera information från flygbilder och höjddata med av hjälp av AI, kan vi kartlägga och snabbare få en uppdaterad överblick av stadens krontäckning. Det ger en mer korrekt och uppdaterad bild av nuläget och frigör samtidigt tid till att analysera och planera framåt.

Publicerad: 10 januari, 2024
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Effektmål

Uppdaterad status för krontäckning i Helsingborgs stad

  • Drivs av

    Stadsbyggnadsförvaltningen

  • Kategori

    Klimat & Miljö

  • Sektor

    Stadsbyggnad / Stadsplanering

Kontakt

Namn: Jonas Dalmayne
E-post: jonas.dalmayne@helsingborg.se

Namn: Wille Dubber
E-post: wilhelm.dubber@helsingborg.se