Klimat & Miljö

Klimatpositivt LSS-boende i Påarp

Idé utforskas

Klimatpositivt LSS-boende i Påarp

Vad?

För att staden ska uppnå nettonollutsläpp år 2030 krävs delmål, därför projekterar Fastighetsförvaltningen ett framtida klimatpositivt LSS-boende, 6 lägenheter i Påarp. Boendet ska fungera som ett pilotprojekt som testar nya tekniker för att få ner klimatpåverkan vid byggnation och förvaltning av fastigheter.

Varför?

Byggnationen i Sverige står för en stor del av samhällets klimatutsläpp och belastning på miljön. Materialval och installationssystem kan ha olika mycket påverkan på miljön både under byggnationstiden men även under verksamhetstiden.

Hur?

Fastighetsförvaltningen arbetar kring denna fråga, detta för att utvecklas i både ny och- ombyggnadsprojekt. Förstudiearbete pågår och produktionsstart är preliminärt planerat att ske under 2023.

Olika tekniker kommer att användas för att minska klimatavtrycket vid byggnationen och där stort fokus kommer ligga på att hitta alternativa lösningar för de koldioxidtunga byggdelarna betong, stål och tegel. Istället för en gjuten betongplatta kommer en platta bestående av återbrukad XXXXXXXX att nyttjas vilket ger en besparing på XX ton koldioxid jämfört med en gjuten betongplatta.

De utsläpp som byggnationen av fastigheten ändå medför kommer att kompenseras genom en stor solcellsanläggning på taket som på 20 års sikt generera så mycket el att det kompenserar för utsläppen i byggnation och förvaltning av fastigheten.

LSS-boendet projekteras med en energiförbrukning som förväntas bli 40% lägre än gällande byggkrav.

Projektets kommer att certifieras via SGBC:s (Swedish Green Building Council) Noll CO2 – standard.

NollCO2

Publicerad: 5 april, 2022
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Effektmål

En byggnation med låg klimatpåverkan i byggnation balanserad med klimatåtgärder för ett klimatpositivt projekt.

Kontakt

Namn: Hassan El-Achkar
E-post: Hassan.El-Achkar@helsingborg.se