Hälsa

Stöd till föräldrar med placerade barn

Realiserad

Stöd till föräldrar med placerade barn

Vad?

Föräldrar till placerade barn behöver stöd till att vara de bästa föräldrar de kan vara på avstånd. Detta stöd ska även hjälpa föräldrarna till en bättre livssituation och ett bättre samarbete med socialtjänst och familjehem.

Varför?

Socialförvaltningen har i uppdrag att ge stöd till föräldrar med placerade barn. Detta har tidigare skett i alldeles för låg omfattning och vi har velat förbättra det arbetet. Men vilket stöd är det egentligen som efterfrågas? En arbetsgrupp med personer med egen erfarenhet av att ha sina barn placerade, socialsekreterare och utvecklare har jobbat fram förslaget. Syftet är att för barnens bästa få ett tredelat föräldraskap att fungera.

Hur?

Idag har socialförvaltningen inrättat en tjänst för stöd till föräldrar med placerade barn. Samtidigt har föreningen Puff (Placerade ungas föräldraförening) bildats, för att föräldrar även ska kunna välja att få stöd från personer med egen erfarenhet. Denna förening kompletterar det professionella stödet från förvaltningen med ett socialt stöd.

Publicerad: 5 juni, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Föräldrar ska ha stöd att kunna vara bättre föräldrar på avstånd, för barnets bästa

Invånarinvolvering

Puff innebär dels en kontaktpunkt mellan föräldrar och anordnar sociala sammanhang där föräldrar kan bjudas in. Föreningen erbjuder också en kontakt med en egen kontaktperson ifrån Puff.

Kontakt

Namn: Tommy Grundström
E-post: tommy.grundstrom@helsingborg.se