Digitalisering & Teknik

Pratande brunnar

Idé utforskas

Pratande brunnar

Vad?

Genom att koppla upp brunnarna digitalt med sensorer så vi kan se fyllnadsgraden i varje enskild brunn. På sikt leder det till att vi kan utföra drift och underhåll av stadens ca 16 600 dagvattenbrunnar när behov föreligger istället för att göra det periodstyrt som i dagsläget. Vi kan också få en verifikation på att en brunn har besökts och återfått den funktion som brunnen ska ha.

Varför?

Sommaren 2013 drabbades Helsingborg av ett kraftigt regnoväder som resulterade i att vägar och gator svämmades över och där vatten stod på körbanan. Bland annat drabbades den då nybyggda Österleden av regnet. Lera och jord spolades ut över vägbanan så att brunnarna täcktes över. Detta ledde till att vattnet hindrades från att komma ner i brunnarna vilket i sin tur resulterade i att brunnarnas varningssystemet inte aktiveras. Utöver detta så har staden i sitt avtal med den entreprenör som sköter drift och underhåll av brunnarna att dagvattenbrunnarna visuellt ska kontrolleras samt spolas och sugas rena vartannat år. Brunnar under tunnlar spolas varje år. Detta ingår som en del i driftskontraktet.

Hur?

Första testet handlar om att koppla upp befintliga sensorer mot befintlig nätverksbrygga som är framtagen inom projektet Framtidens Belysning och IoT. I samverkan med leverantören tar vi fram en metod för att fästa sensorerna i brunnarna på ett så enkelt sätt som möjligt. Inom första testet kommer även utplacering av sensorer i brunnar nära Pingday på Västra Sandgatan utföras. Pingday är ett kommunalägt bolag som tillhandahåller kommunikationslösningar som exempelvis LoRa-WANnätverket samt stadens fiberinfrastruktur. Slutligen ska implementation ske så att data som strömmar från sensorerna, via nätverksbryggan, landar in i Yggio som är stadens system för att provisionera och avkoda samt distribuera sensordata till andra system och en dashboard tas fram i ThingsBoard för att på ett enkelt sätt kunna visualisera den data som skickas in från sensorerna. Det här dataflöde skapar värde både för invånare och medarbetare.

Om första testet faller väl ut under 2023, det vill säga om det går att genomföra rent tekniskt och vi får kontakt mellan sensorer och nätverksbrygga, kommer vi gå vidare med test två. Test två innebär att utöka antalet sensorer till ca 100 stycken för utplacering i dagvattenbrunnar i Påarp och Bårslöv som under hösten 2023 och våren 2024 får ny infrastruktur för gatubelysning anpassad till Framtidens Belysning och IoT. Staden kommer då att vilja testa nätverksbryggan på plats i dessa två orter och genom detta skapas möjlighet att kommunicera mellan sensorerna och nätverksbryggan.

Första testet uppgår till en kostnad av 20.000 kronor och andra planeras att uppgå till 120.000 kronor. Sammantaget 140.000 kronor totalt.

Publicerad: 3 april, 2023
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Effektmål

Data över status för brunnarna

Effektmål

Tryggare trafikmiljö utan vatten på körbana

Effektmål

Tryggare och omtänksammare trafikmiljö utan vatten på GC-väg, gångpassager i tunnlar osv.

Effektmål

Behovsstyrt underhåll av brunnar som leder till omfördelning av ekonomi. Kan bli mer underhåll på vissa och mindre på andra annorlunda fördelat över åren

Effektmål

Avtal som stödjer behovsstyrt underhåll

Effektmål

Skapar möjlig samarbetsplattform med tex NSVA vilket kan ge effekt i andra kommuner

Kontakt

Namn: Andréas Hall
E-post: Andréas.hall@helsingborg.se

Namn: Teddy Persson
E-post: teddy.persson@helsingborg.se