Lärande och Etablering

Lära matte i rörelse med immersiv teknik

Avbruten

Lära matte i rörelse med immersiv teknik

Vad?

Att rörelse stimulerar inlärning vet vi sedan gammalt. Att rörelsebaserad pedagogik och AR (Augumented Reality – förstärkt verklighet) också tycks funka vet vi också sedan gammalt, bland annat tack vare det utmärkta arbete som gjorts av Inger Edforss-Fuchs- som sammanställt insikter av det sk VASS-projektet här.

Som tidigare lärare har jag inte kunnat släppa detta otroligt intressanta perspektiv- lärande i rörelse med iPad och virtuella AR-miljöer. Glädjande nog fick vi möjlighet att fortsätta utforska detta.

När vi arbetade med Stadsbyggnadsförvaltningen i innovationspiloten Pladdra så fick vi tidigt aha-upplevelser när eleverna lekte runt i de virtuella lekplatserna och provlekte dem. Specialpedagogerna kom direkt med input till att några av de elever som vi jobbat med hade lärt sig koncept som de tidigare haft svårt med. Detta fick oss att vilja utforska AR och lärande ännu mer. Tyvärr blev den engagerade pedagogen sjukskriven mitt i allt inspirerande pilotarbete. Som tur var så hade jag en annan engagerad lärare i tankarna och vi fortsatte med hennes elever i åk 5 att utforska utifrån hennes hypotes om att mattematiken säkert skulle sätta sig bättre om eleverna fick springa runt i en AR-miljö samtidigt.

Varför?

Skolan fungerar till viss del som den alltid har gjort. Lärandet sker till stor del i klassrummet och undervisningen följer en nationellt fastställd läroplan som anger de kunskapskrav som ska uppnås. Samtidigt är barn och elever i skolan alla olika och har olika bakgrund, förutsättningar och behov för sitt lärande. Här skapar ny kunskap om individualiserad undervisning och digital teknik nya möjligheter. Forskning har till exempel visat att AR/VR kan vara effektiva redskap i undervisningen. Vi behöver testa och utvärdera nya digitala metodiker bättre och oftare för att se potentialen. Här bör digitaliseringen uppfattas mer som ett medel för att främja möjligheterna till lärande än som ett mål i sig självt.

Hur använder vi teknikens möjligheter för att främja och utvärdera lärandet? Hur ska framtidens skolmiljöer se ut var ska de bedriva sin verksamhet? Hur skapar vi möjligheter för en undervisning som är anpassad efter varje elevs behov? Hur kan vi bli skickligare i att snabbare hitta rätt stöd för varje elev så att eleven når kunskapsmålen?

Hur?

Som tur var så hade vi redan nästan allt vi behövde för att sätta igång med en första ”MVP” dvs en enkel prototyp i en digital lösning som vi bara behövde modifiera lite. Vi hade gjort en prototyp i Unity som det ”bara” var att bygga en ny variant av. Vi bestämde tillsammans med pedagogen att testa låta eleverna träna multiplikationstabellen och kunde efter ett par gånger konstatera att det verkade falla väl ut. Hurra!

Vi ville inte nöja oss med multiplikationstabellen. Vi jobbade vidare med samma elever för att undersöka vilka andra moment i matten som var svåra, och som vi skulle kunna testa med komponenterna rörelse, ipad och utomhus. Eleverna ville jobba med bråk och fick tillsammans jobba fram koncept som i mångt och mycket byggde på att i en AR-yta jobba med byggstenar delar-helhet och ta sig framåt och få lite svårare uppgifter varje gång.

Här finns en liten video från processen med eleverna!

Sedan kom H22 city expo och ingen hann med att fortsätta arbeta. Där och då kändes det som att hösten 2022 skulle innebära fortsatt testande av mattekoncepten i AR-space. Men av olika anledningar (läraren slutade, våra programmerare behövde prioritera annat etc) så fick vi liksom inte igång arbetet igen. Nu ligger bollen hos en tredje lärare som gärna vill testa med oss, men som har svårt att få till tid i kalendern – så som det ofta kan vara i skolans värld- terminen flyter på och det är mycket som skall hinnas med!

Men ja, man kan lugnt konstatera att det finns något oerhört spännande i mötet mellan AR-teknik och inlärning kopplat till matematiken!

Publicerad: 11 oktober, 2022
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Effektmål

Ökad inlärningsförmåga av mattetabellerna för de elever som behöver en alternativ inlärningsform i just det momentet, baserat på rörelse

Effektmål

Ökad inlärningsförmåga av bråk för de elever som behöver en alternativ inlärningsform i just det momentet, baserat på rörelse

Invånarinvolvering

Eleverna har varit involverade i tidiga tester och konceptutveckling

Kontakt

Namn: Yvette Larsson
E-post: yvette.larsson@thoreninnovationschool.se

Namn: Maria Pettersson
E-post: maria.pettersson@helsingborg.se

Namn: Inger Edforss Fuchs