Lärande och Etablering

Jobb först – länken från missbruk till arbete

Skalas upp

Jobb först – länken från missbruk till arbete

Vad?

Jobb först- satsningen syftar till att skapa en obruten kedja – och en palett av möjligheter – från missbruk till arbete, där socialförvaltningen, arbetsmarkandsförvaltningen, frivilligorganisationer, näringsliv och brukare samverkar i alla delar och där individen inte tvingas kvalificera sig för olika steg genom att till exempel uppvisa en period av nykterhet, utan kan få rätt stöd utifrån sina behov och förutsättningar, är ett tidigare oprövat sätt att skapa motivation för individen att ta steg ut mot ett självständigt liv och självförsörjning.

Individen slussas inte mellan olika insatser, utan de hör samman i en tydlig process där alla samverkar och jackar i varandra för att ge individen bästa möjliga stöd.

Varför?

Vi ser ett stort socialt och ekonomiskt värde i att individer med missbruksproblematik blir en del av ett meningsfullt sammanhang, där de kan stärka sin självkänsla, sitt fysiska och psykiska mående och sin motivation. Detta som ett första steg mot nykterhet och ett led på vägen tillbaka till ett självständigt liv och ett riktigt arbete med lön.

”Tillgång till ett arbete innebär inte bara en möjlighet till försörjning utan kan också ha ett samband med fullföljande av och framgång i behandling av missbruk och beroende. Brist på sysselsättning är på motsvarande sätt ofta ett hinder för en lyckad behandling och återanpassning i samhället. Det är också en av de vanligaste orsakerna till återfall. När personer med missbruk eller beroende själva skattar olika problem som uppstått till följd av missbruket brukar arbetslöshet och försörjning tas upp som centrala problemområden.” (Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende)

Hur?

Genom samverkan med frivilligorganisationer som erbjuder lågtröskelverksamheter kan individer använda sin kreativitet, träna upp sin arbetsförmåga och skapa ett alternativ till missbruk. Samtidigt ger staden stöd, motivation och möjlighet att söka sig vidare till studier, praktik och arbetsträning genom socialförvaltningens och arbetsmarknadsförvaltningens gemensamma insatser.

Lärdomar

Vi har initialt sett goda resultat, med flera som tagit ett eller flera steg mot ökad hälsa och självständighet / självförsörjande. Vi utforskar nu vidare, genom att se hur denna typ av verksamhet kan utvecklas i och med förvaltningens och stadens övriga lågtröskelverksamheter.

Beslut om implementering och fortsatt samverkan sker under augusti 2023.

Publicerad: 19 september, 2022
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

minskat behov av insatser för behandling, rehabilitering, boende och stödinsatser från socialförvaltningen och av försörjningsstöd från arbetsmarknadsförvaltningen

Resultat

Uppnått i testomgång 1

Effektmål

ökat antal personer i missbruk i Helsingborg stad som får en sysselsättning och på sikt arbete

Resultat

Uppnått delvis i testomgång 1

Effektmål

ökat antal personer som tar sig ur sitt missbruk helt på grund av att de får ett sammanhang och blir självförsörjande

Resultat

Uppnått delvis i testomgång 1

Invånarinvolvering

Deltagare i lågtröskelverksamheter är klienter hos Socialförvaltningen.

Invånarinvolvering

Referensgruppen består av representanter från civilsamhälle, invånare och eldsjälar

Kontakt

Namn: David Bergström
E-post: david.bergstrom@helsingborg.se