Vad?

I vanliga fall när kommunen frågar invånare om läget, så sker det i form av enkäter. Ett par givna frågor ger svar som sammanställs och räknas ihop. 75% tycker si, 20% tycker så. Det är ju inget fel i sådana undersökningar, men när det kommer till mer komplexa frågor är enkäten begränsande. Hur frågar vi tex om en upplevd situation? En upplevelse av diskriminering? Hur fångar vi upplevd diskriminering utifrån sju olika diskrimineringsgrunder?

Vi vill testa sätt att mäta och samla in berättelser om upplevelser av upplevd diskriminering i Helsingborg. Den som tillfrågas får själv berätta öppet, och sedan kategorisera sin berättelse utifrån ett par bestämda parametrar. Metoden kallas sensemaker, och har använts på några ställen runt om i världen för att bättre förstå komplexa sammanhang och för att fånga sådant som vanliga enkätstudier missar.

Insikterna av detta arbete kommer att leda till konkreta åtgärder för att bedriva arbetet mot diskriminering vilket leder till bättre livskvalitet för diskriminerade personer i Helsingborg. Samtidigt som utsatta personer får sin röst hörd så ökar insikterna i verksamheten och konkreta åtgärder kan implementeras för att minska diskrimineringen.

Varför?

Vi behöver fånga och förstå gapet mellan vision och människors upplevelser. Genom att mäta upplevelser av diskriminering skulle vi kunna få:

  • underlag för verksamheterna att planera hur de kan bidra till lika möjligheter
  • underlag för att göra centrala stödinsatser
  • underlag för dialog om hur vi kan utveckla arbetet mot diskriminering
  • underlag för sociala innovationer för att förebygga och förhindra diskriminering

Hur?

Forskare ska stötta i hur insamlingen av material ska gå till, hur ska vi fråga och hur fångar vi upplevelser av diskriminering? Materialet som samlas in ska sedan analyseras med hjälp av ett digitalt verktyg och insikterna som uppkommer ska tolkas och resultaten och åtgärderna paketeras.

Effektmål

Ökad gemensam kunskap om diskriminering och exkludering i Helsingborg

Effektmål

Fler personer upplever Helsingborg som en inkluderande och gemensam stad

Effektmål

Vi blir bättre på att identifiera och implementera insatser mot diskriminering och för lika möjligheter

Kontakt

Namn: Elin Turesson
E-post: elin.turesson@helsingborg.se