Hälsa

Framtidens familjehemsvård

Skalas upp

Framtidens familjehemsvård

Vad?

Under flera år har det på nationell nivå förts dialog om svårigheterna att hitta familjehem. Här behöver mönster brytas för att möta utmaningarna i dagens familjehemsvård och skapa framtidens.

Socialförvaltningen och Stiftelsen för Svensk Industridesign vill tillsammans göra något annorlunda åt denna samhällsutmaning genom en process som bör innehålla tjänstedesign med system- och lärandeperspektiv och ge möjlighet för tjänstepersoner i staden att medskapa framtidens familjehem med i aktörer från näringsliv, civilsamhälle och akademi. Ett barn- och barnrättsperspektiv är utgångspunkterna där barn i familjehem, nu vuxna som tidigare bott i familjehem, och barn utanför systemet bör utgöra fokus och expertis i insatsen. Likaså engageras de som idag erbjuder sina hem som familjehem och de som ännu inte gör det i insatsen. Även tidigare insikter och erfarenheter från ett tjänstedesignarbete med föräldrar vars barn är placerade och familjehemmen kommer bidra med viktiga inspel i den kommande processen.

Varför?

Barn ska ges förutsättningar att bo hemma så långt det är möjligt. Vi vet att om barn kan bo hemma med vardagsnära stöd för familjen är det oftast bättre för familjen och barnet. I de fall det inte är möjligt att barnet bor med sina biologiska föräldrar behöver vården vara av god kvalitet och hållbar. Kontinuitet och samsyn kring barnets bästa är en förutsättning för att uppnå detta.

Genom att hitta nya sätt att adressera behoven med familjehemsvården, med barnets bästa i fokus, kan vi lösa ett stort samhällsproblem.

Genom att arbeta systemlärande med systeminnovation, aktiverar vi hela ekosystemet runt frågan och kan snabbare närma oss lösningarna – och engagera på rätt nivåer.

Hur?

Tillsammans kan vi hitta strukturer under och efter projektet för att skala upp lärandet i förvaltningen i stort och på sikt bidra till att ytan och metoderna kan befolkas av andra tjänstepersoner och utmaningar.

SVIDs och Helsingborgs gemensamma samhälleliga mål är att samhällets olika invånare och aktörer samarbetar på nya sätt för att tillsammans ta hand om stadens alla barn, genom att prova systemiska arbetssätt med stöd i SVIDs metodiker och verktyg på familjehemsvården inom staden.

Lärdomar

2022-2023 har vi gjort en stor kartläggning av insikter kring dynamiker mellan människor och funktioner, som påverkar kvalitén och barnperspektivet i familjehemsvården. Det har landat i en insatskarta där vi nu testar olika insatser för att öka kvalitén i vården. Dessa är bla:

 • Test av multikompetent team, där vi redan vid misstanke om placering enligt LVU sätter samman olika kompetenser för att stötta familjerna längs vägen.
 • Test av utökad handledning för familjehem, för att tillgodose behov som vi sett hos familjerna och utöka deras kompetenser (meriterande)
 • Test av nya lärstrukturer, vi har sett att reflektion är en nyckel för utveckling och det har bidragit till mycket i labbgruppen. Det vill vi skala upp på hela enheten i steg 1, och i steg 2 hela förvaltningen.

Under hösten fortsätter arbetet

Publicerad: 21 juni, 2022
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Effektmål

Flera framtidsprototyper som vi kan testa under 2023

Resultat

SE ovan

Effektmål

Insikter om hur vi som stad kan arbeta med systeminnovation - nya verktyg och metoder

Effektmål

Ökat barnperspektiv i familjehemsvården genom annorlunda arbetssätt, synsätt och dynamiker

Effektmål

Ökad förståelse för olika perspektiven i familjehemsvården hos medarbetare

Resultat

Resultat kommer för delning externt under hösten

 • Drivs av

  Extern / Forsknings- och utvecklingsenheten för social hållbarhet / Socialförvaltningen

 • Utmaning

  Hur främjar vi psykisk och fysisk hälsa bland unga?

 • Kategori

  Hälsa

 • Sektor

  Barn och unga / Delaktighet / Familjehem / Föräldrar / Medskapande / Social hållbarhet

 • Partners

  Förnyelselabbet, SVID

Kontakt

Namn: Monica Mårtensson Borg
E-post: monika.martenssonborg3@helsingborg.se