Digitalisering & Teknik

Datadriven kommunikation för ökad måluppfyllelse

Realiserad

Datadriven kommunikation för ökad måluppfyllelse

Vad?

Vi vill utforska hur utveckling och implementering av automatiserad analys kan förbättra beslutsstödet inom kommunikationsarbetet i staden, effektivisera och förnya processer samt öka måluppfyllelsen.

Varför?

Helsingborgs stad har höga ambitioner. Vi är en av Europas mest innovativa städer, en position vi ska vidareutveckla för att öka kvaliteten på välfärdstjänsterna samt attrahera nya arbetstillfällen och företagsetableringar. Kommunikations- och marknadsarbetet är en central del för att staden ska stärka varumärket gentemot olika intressenter och nå sina målsättningar. Det bygger i sin tur på att vi gör rätt saker gentemot rätt målgrupper vid rätt tidpunkt.

I dag lägger vi tid och resurser på att manuellt analysera och utvärdera effekten av olika kommunikationsinsatser. Genom att sätta upp relevanta KPI:er samt automatisera insiktsarbetet kan vi följa utfallet av våra aktiviteter i realtid samt agera snabbt för att förändra vårt sätt att jobba för att i högre grad nå våra mål. Ett datadrivet angreppsätt kommer att utmana invanda mönster och beteenden och leda till en bättre allokering av tid och resurser.

En lösning är framtagen med hjälp av en extern leverantör och testas nu skarpt i vår plattform sen februari 2023 för omvärldsbevakning. Utvärdering av nyttan och effekterna kommer att göras till hösten. Faller utvärderingen väl ut så är planen är att initiativet ska skalas upp under 2023 och gå in i det ordinarie arbetet som en etablerad lösning och ett verktyg som bidrar till ökad effektivisering och måluppfyllelse framåt.

Hur?

Vi tar fram KPI:er och nyckeltal som fångar upp relevanta aspekter av det externa kommunikationsarbetet i redaktionella och sociala medier. Vi sätter därefter upp en automatiserad bevakning som aggregerar medienärvaron utifrån artiklar och inlägg samt bygger en digital dashboard för att visualisera resultatet och möjliggöra jämförelser över tid och ämne.

Med detta på plats kommer vi få bättre beslutsstöd i kommunikationsarbetet samt effektivisering av processer och arbetssätt vilket i sin tur leder till frigörande av resurser.

Lärdomar

Komunnikationsavdelningen använder nu data från dashboarden i deras månadsrapport, som visar hur det går för stadens kommunikation.

Publicerad: 26 augusti, 2022
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Bättre beslutsstöd i kommunikationsarbetet samt effektivisering av processer och arbetssätt vilket i sin tur leder till frigörande av resurser.

Resultat

Datan används i månadsrapporten som är ett beslutsstöd på avdelningen

Kontakt

Namn: Thomas Jartsell
E-post: thomas.jartsell@helsingborg.se