Digitalisering & Teknik

Digitalt stöd i vardagen

Idé utforskas

Digitalt stöd i vardagen

Vad?

Under våren 2021 genomfördes en förstudie “Behovsstyrd och människocentrerad IoT för en bättre livskvalitet” där vi sökte svar på frågan hur vi skulle kunna använda sakernas internet för att bättre kunna möta våra invånares behov av stöd och nå bättre livskvalitet.

Under förstudien identifierades ett antal behov som våra invånare har där de själva hade en tanke kring att tekniken skulle kunna utgöra ett kompletterande stöd till det mänskliga stöd som de i dagsläget har eller skulle behöva. I detta projekt fokuserar vi på följande behov som identifierades under förstudien

  • Påminna sig själv
  • Kontrollera sig själv
  • Signalera behov av hjälp/ stöd

Målet med projektet är att utforska om ett digitalt stöd kan skapa förutsättningar för ett mer självständigt liv genom att individen själv får bättre förutsättningar för att påminna och kontrollera sig själv samt få strategier för att hantera olika situationer. Vi vill även utforska om ett digitalt stöd kan ge förutsättningar för en omställning till ett mer behovsorienterat stöd framför ett schemalagt stöd som vi i dagsläget erbjuder.

I detta projekt vill vi testa ett förändrat arbetssätt för att se om detta digitala verktyg kan åstadkomma denna förändring.

Varför?

Bättre förutsättningar att leva ett självständigt liv

Genom att vara aktiv och delaktig i att själv logga sitt mående och fylla i skattningsskalor så ges deltagaren möjlighet att själv ta en mer aktiv del i sin egen rehabilitering och skapar bättre förutsättningar till att leva ett självständigt liv. Boendestödjare och boende kommer även att gå igenom informationen i appen vid sina regelbundna besök och då se om de tillsammans kan identifiera mönster och sammanhang för att hitta strategier.

En viktig förutsättning för att denna vårdmetod ska kunna ge effekt är att verktyget är användarvänligt och att informationen finns samlad för individen på ett och samma ställe så att man som användare inte behöver söka efter informationen på flera ställen. 

Gå från ett kalenderorienterat till ett behovsorienterat stöd

Boendestödjare och boende har på förhand haft en dialog kring vilka gränsvärden som hen vill att vi ska agera på och när dessa gränsvärden uppnås kontaktar boendestödjaren den boende genom chat, telefonsamtal eller besök beroende på vad som avtalats. På detta sätt är förhoppningen att vi ska kunna erbjuda ett mer behovsorienterat stöd istället för ett kalenderorienterat stöd som vi idag erbjuder.

Genom att kunna möta klienten när behov finns istället för att enbart ses när det är planerat i kalendern har vi förhoppning om att vi bättre kan förebygga återfall genom att sätta in stöd direkt. Genom att bättre kunna förhindra återfall ökar vi kvarboendet och arbetar vräkningsförebyggande.

Vi kan även glesa ut besöken och ge klienten mer utrymme när det går enligt plan.

Det kommer att innebära ett förändrat arbetssätt att arbeta mer behovsorienterat framför kalenderorienterat och vi behöver ställa om kring hur vi erbjuder stöd. Detta kommer i sin tur ge effekter kring hur vi bemannar våra uppdrag där vi har en förväntad effekt kring att använda våra personalresurser mer effektivt och där de gör mest nytta.

Hur?

Testet med digitalt stöd kommer att genomföras inom stöd och boendeteamet verksamhetsområde vuxen, för klienter som flyttar till eget boende efter en behandling.

Projektet fokuserar just nu på att trygga de legala aspekterna av inhämtningen och hanteringen av datan, innan vi kan gå igång med ett skarpt test.

Publicerad: 4 oktober, 2022
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Ökad tillgänglighet av kontaktpersoner och stöd

Effektmål

Effektivare användning av personalresurser där de gör mest nytta för klienterna

Effektmål

Klienter upplever att det stöd vi ger har ökade effekter på deras behandling och mående, trygghet och delaktighet

Invånarinvolvering

Klienter i socialförvaltningen kommer delta i att utvärdera det digitala stödet

Kontakt

Namn: Pernilla Kvist
E-post: pernilla.kvist@helsingborg.se