Vad?

Hur kan vi underlätta för elever och vårdnadshavare med annat modersmål än svenska att få information om hur saker som skolplikt och föreningsliv och annat fungerar i den svenska skolan?

Varför?

Skolan har förväntningar på både elev och vårdnadshavare men har också möjligheter att ge stöd att uppnå de förväntningarna. Vägen till att hitta rätt stöd kan dock vara svår att hitta om du till exempel inte kan tillräckligt bra svenska. I det här initiativet vill vi undersöka om vi kan underlätta vägen till rätt information och stöd.

 

Hur?

Under en första utforskningsfas har vi gjort en omvärldsspaning och intervjuat vårdnadshavare och olika aktörer i Helsingborgs stad för att konkretisera hur behovet ser ut. En digital och flerspråkig informationsfolder eller en app i läseboksformat som används av elever och vårdnadshavare kan vara en möjlig lösning.

Status: 

En första prototyp är framtagen och testas just nu av kollegor i staden.

Effektmål

Ökade möjligheter att få information om skolan

Invånarinvolvering

Elever och vårdnadshavare är involverade i utforskningen.

Kontakt

Namn: Gunilla Jönsson - lärare Västra Berga skola
E-post: gunilla.jönsson2@helsingborg.se

Namn: Charlott Everberg - lärare Västra Berga skola
E-post: charlott.everberg@helsingborg.se