Trygghet

Systematisk samverkan för att förebygga, upptäcka och utreda brott

Realiserad

Systematisk samverkan för att förebygga, upptäcka och utreda brott

Vad?

Många måste göra mycket – Hur kan stadens verksamheter bli en aktiv part i samhällets arbete att förhindra överutnyttjande och brottsliga upplägg riktat mot välfärdssystemen?

Social innovation kan skapa förutsättningar för lokal myndighetssamverkan med fokus på välfärdsbrott, ekonomisk brottslighet och otillåten påverkan.

Varför?

Brott mot välfärden kostar staten, regioner och kommuner enorma summor årligen. Det minskar skattekraften, ökar utgifterna och bidrar till att konkurrensen på marknader snedvrids. Detta samtidigt som tilliten till välfärdssystemet och den offentliga sektorn påverkas negativt samt bidrar till att skapa parallellsamhällen där kriminella kan agera med bl.a. hjälp av skattemedel. Staden deltar i regeringsuppdrag med fokus på att förebygga och förhindra brott mot välfärden, Municipal, projektet leds av Polismyndigheten.

Systematisk samverkan mellan myndigheter krävs för att förebygga, upptäcka och utreda brott. Det kräver hög grad av säkerhet och noggrannhet, samtidigt som ett prövande och experimenterande arbetssätt behövs för att finna nya mer effektiva metoder. Bristfällig samverkan ger missade chanser till korrekta beslut.

Hur?

Med stöd av seniora forskare inom ämnet integrerad produktutveckling på KTH, utforskade vi under hösten 2022 hur social innovation, innovation för offentliga organisationer, kan skapa förutsättningar för en effektiv lokal myndighetssamverkan med fokus på välfärdsbrott.

Myndighetssamverkan nyttjas fullt – stadens verksamheter och medarbetare känner till och nyttjar fler möjligheter som möjliggör korrekt handläggning och korrekta avtal och beslut.

Medarbetare och chefer kan få stöd inom staden eller av samverkande myndighet i moment som känns osäkra.

Stadens verksamheter fullgör skyldigheter och nyttjar möjligheter till informationsdelning internt och till samverkande myndigheter i syfte att förebygga, upptäcka och utreda välfärdsbrott.

Utifrån intervjuer och workshops kommer under våren 2023 en prototyp tas fram och testas utifrån identifierade utmaningsområde.

Lärdomar

Resultat

Arbetet och rapporten ger en noggrann analys av det arbete som lokal myndighetssamverkan innebär i handläggning och tillsyn, vilket ger en stor förståelse för utmaningar och behov hos deltagande myndigheter för att nå resultat i arbetet.

Resultaten används nu för organisering och planering av det dagliga arbetet inom lokal myndighetssamverkan mot välfärdsbrott samt i lokal myndighetssamverkan med fokus på osund konkurrens i näringslivet och företagandets roll som möjliggörare för penningtvätt.

Idéer och förslag på utveckling av arbetet som framkommit under arbetets gång ligger till grund för hur arbetet inom lokal myndighetssamverkan nu bedrivs avseende exempelvis planering, genomförande av kontroll och uppföljning. Kunskapshöjande insatser riktade till stadens medarbetare med uppdrag inom kontroll är genomförda i samverkan med Ekobrottsmyndigheten och stadens medarbetare utbildar löpande poliser i yttre tjänst för att öka förmågan att dela information för att upptäcka brott och felaktigheter. Socialförvaltningen har kommit in som aktiv samverkanspart i det lokala nätverket. Resultatet av förvaltningars kontrollarbete är nu en del av månatliga uppföljningar inom stadens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Problematik kopplat till arbetsmiljö och otillåten påverkan blev belyst i och med projektet Municipal och samverkan med KTH. Utifrån synliggjorda behov har arbetsgivarenheten på HR tillsammans med enheten för trygghet och säkerhet genomfört workshops för stadens förvaltningar för att öka kunskapen och förmågan att förebygga och hantera otillåten påverkan. Även ett APT-material har tagits fram för att ta frågan vidare inom förvaltningarna som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Behov och möjligheter gällande digitalisering har varit med som en frågeställning genom hela processen. I samspel med Inköpsenheten och Vård och omsorgsförvaltningen driver stadens digitaliseringsavdelning ett förvaltningsövergripande utvecklingsarbete för att effektivisera kontrollen av befintliga och kommande leverantörer till staden. Arbetet går ut på att ta fram ett kontrollverktyg som kan göra automatiska hämtningar från till exempel Skatteverket, kreditupplysning med mera. Om projektet faller väl ut kommer verktyget att spara mycket tid och kommer vara till nytta för alla förvaltningar i staden.

Implementering och nästa steg

Implementeringen av den modell som tagits fram kräver ett uthålligt och systematiskt arbete, vilket staden har förmåga att genomföra tillsammans med samverkande aktörer inom lokal myndighetssamverkan. Uppdraget är nu en del av linjeverksamheten och drivs inom Tryggare Helsingborg.

Det arbetssätt som har använts i projektet kan användas som stöd även för fortsatt utveckling. Arbetet mot välfärdsbrott och organiserad brottslighet är politiskt prioriterat både nationellt och lokalt. Ny lagstiftning och nya uppdrag till deltagande aktörer ställer krav på en organisering som kan följa utvecklingen för att effektivt nyttja myndighetssamverkan som metod.

Publicerad: 17 juni, 2022
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Minskade kostnader för felaktiga utbetalningar inom ekonomiskt bistånd och vård och omsorgssektorn

Effektmål

Minskad möjlighet att nyttja företagande som brottsverktyg genom kommunal kontroll i samverkan med statlig

Kontakt

Namn: Erika Duvner
E-post: erika.duvner@helsingborg.se