Trygghet

Systematisk samverkan för att förebygga, upptäcka och utreda brott

Idé utforskas

Systematisk samverkan för att förebygga, upptäcka och utreda brott

Vad?

Många måste göra mycket – Hur kan stadens verksamheter bli en aktiv part i samhällets arbete att förhindra överutnyttjande och brottsliga upplägg riktat mot välfärdssystemen?

Social innovation kan skapa förutsättningar för lokal myndighetssamverkan med fokus på välfärdsbrott, ekonomisk brottslighet och otillåten påverkan.

Varför?

Brott mot välfärden kostar staten, regioner och kommuner enorma summor årligen. Det minskar skattekraften, ökar utgifterna och bidrar till att konkurrensen på marknader snedvrids. Detta samtidigt som tilliten till välfärdssystemet och den offentliga sektorn påverkas negativt samt bidrar till att skapa parallellsamhällen där kriminella kan agera med bl.a. hjälp av skattemedel. Staden deltar i regeringsuppdrag med fokus på att förebygga och förhindra brott mot välfärden, Municipal, projektet leds av Polismyndigheten.

Systematisk samverkan mellan myndigheter krävs för att förebygga, upptäcka och utreda brott. Det kräver hög grad av säkerhet och noggrannhet, samtidigt som ett prövande och experimenterande arbetssätt behövs för att finna nya mer effektiva metoder. Bristfällig samverkan ger missade chanser till korrekta beslut.

Hur?

Med stöd av seniora forskare inom ämnet integrerad produktutveckling på KTH, utforskade vi under hösten 2022 hur social innovation, innovation för offentliga organisationer, kan skapa förutsättningar för en effektiv lokal myndighetssamverkan med fokus på välfärdsbrott.

Myndighetssamverkan nyttjas fullt – stadens verksamheter och medarbetare känner till och nyttjar fler möjligheter som möjliggör korrekt handläggning och korrekta avtal och beslut.

Medarbetare och chefer kan få stöd inom staden eller av samverkande myndighet i moment som känns osäkra.

Stadens verksamheter fullgör skyldigheter och nyttjar möjligheter till informationsdelning internt och till samverkande myndigheter i syfte att förebygga, upptäcka och utreda välfärdsbrott.

Utifrån intervjuer och workshops kommer under våren 2023 en prototyp tas fram och testas utifrån identifierade utmaningsområde.

Publicerad: 17 juni, 2022
Senast uppdaterad: 29 september, 2023

Effektmål

Minskade kostnader för felaktiga utbetalningar inom ekonomiskt bistånd och vård och omsorgssektorn

Effektmål

Minskad möjlighet att nyttja företagande som brottsverktyg genom kommunal kontroll i samverkan med statlig

Kontakt

Namn: Erika Duvner
E-post: erika.duvner@helsingborg.se