Hälsa

Snacka om livet

Testas som pilot

Snacka om livet

Vad?

”Snacka om livet” vill förbättra ungas existentiella hälsa genom att skapa förutsättningar för reflektion och samtal om livet på olika arenor där unga finns. Samtal om det som är viktigt på riktigt, både om det som skaver och är svårt men också om det som stärker och rustar.

Varför?

Existentiell hälsa har identifierats som en väldigt viktig faktor för psykisk hälsa, bland annat av WHO. Trots det så är det ett område som är nästan helt outforskat och där det saknas konkreta metoder. Genom dialog med unga i Helsingborg har vi fått bekräftat att det finns ett stort behov, dels av att närma sig existentiella frågor men också av att få samtala med vuxna. De unga vi pratat med tror att de flesta unga skulle må bättre om de fick möjlighet att samtala mer med vuxna om livet och också få möjlighet att känna igen sig hos andra unga.

Hur?

En modell för ”Snacka om livet” har tagits fram och den bygger på fem centrala dimensioner av existentiell hälsa. Dessa är mening, hopp, sammanhang, tillit och helhet. Vi använder SOL-modellen, dels för att lyfta fram ett existentiellt perspektiv på hälsa, välmående och livskvalitet men också som utgångspunkt för att skapa forum för reflektion och samtal om livet på olika arenor där ungdomar finns. I ”Snacka om livet” samskapar vi fram metoder för reflektion och samtal tillsammans med ungdomar och  professionella inom olika verksamheter med målet att få fram en bredd av metoder så det finns något som passar alla målgrupper. Under dialogen med unga blev det tydligt att, för att kunna nå alla ungdomar, så behövs det OLIKA metoder för att snacka om livet. Några av de metoder som tagits fram hittills är samtalskort, olika typer av reflektioner samt skapande workshops.

Publicerad: 11 oktober, 2021
Senast uppdaterad: 12 februari, 2024

Effektmål

Barn och unga som är bättre rustade att hantera livets upp och nedgångar och som känner mer framtidstro, hopp och mening. 

Invånarinvolvering

Hela initiativet bygger på en samskapande process med både unga och professionella, såsom redan beskrivits. Förutom att samskapa med unga ute i olika verksamheter, exempelvis inom skolan, så har vi också haft ungdomsutvecklare som bidragit i utvecklingsarbetet på olika sätt. Sex ungdomsutvecklare arbetade tre veckor under sommaren 2021 och dessa kommer fortsätta vara med i utvecklandet av SOL under hösten.

Kontakt

Namn: Pia-Lotta Bylund
E-post: Pia-lotta.bylund@helsingborg.se