Hälsa

Gemensamt ordnad fysisk aktivitet på recept (GoFar)

Testas som pilot

Gemensamt ordnad fysisk aktivitet på recept (GoFar)

Vad?

GoFaR handlar om att främja barn och ungas hälsa och utveckling genom att samskapa fram en lösning tillsammans med barnet/den unge om hur den fysiska aktiviteten kan ökas. Aktörerna som är involverade i GoFaR har till uppgift att ge barnet/den unge det stöd som behövs för att denne ska lyckas.

Varför?

Idag har barn och ungdomar många möjligheter till fysisk aktivitet och för de flesta räcker det att få information, hänvisas eller motiveras för att de ska hitta rörelseglädje. Men det finns också barn och unga som behöver mer stöd för att hitta sin aktivitet och rörelseglädje, men vars hälsa och utveckling skulle gynnas av de positiva effekter som fysisk aktivitet och en meningsfull fritid kan ge.

Tidigare har vi haft få verktyg/arbetssätt för att nå dessa barn och unga och därför har GoFaR utvecklats som ett sätt där flera aktörer tillsammans skapar en stödjande miljö för barnet/ungdomen utifrån dennes behov och önskemål. Genom att lösningen samskapas fram tillsammans med barnet/ungdomen är förhoppningen att det ska leda till att barnet når sitt individuella mål med den fysiska aktiviteten och på så vis får del av de positiva effekter som detta kan ge.

Hur?

Idag arbetar hälso- och sjukvården med metoden FaR (http://www.fyss.se/far/om-fysisk-aktivitet-pa-recept-far-2/). I GoFaR vidareutvecklar vi FaR för att fungera för barn och unga och för att lösningen ska kunna samskapas fram på skolans arena. GoFaR är ett nytt verktyg för skolan att möjliggöra fysisk aktivitet för de elever som skulle gynnas särskilt mycket av det och där skolsköterskan kan ordinera fysisk aktivitet.

Konkret går det till så att barnet uppmärksammas av exempelvis av någon på skolan pga sitt mående, skolgång eller liknande. Därefter samskapar eleven och skolsköterskan fram lösningen och utgår från elevens behov och önskemål. Eleven kan välja en aktivitet som finns hos Fritid Helsingborg, hos idrottsförening osv.
För att öka barnets förutsättningar att lyckas ser vi också till att det finns en stödjande miljö för barnet som utgår från elevens nätverk. Det kan exempelvis vara familj, vänner, skolpersonal, fritidsledare eller föreningsledare. Barnets behov och önskemål är i centrum.

Publicerad: 8 juni, 2020
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Invånarinvolvering

Själva förskrivningen och uppföljningen av receptet är en metod och i den ingår att barnet/ungdomen är en aktiv part och lösningen samskapas fram utifrån dennes önskemål och behov och de personerna som utgör en del av lösningen kopplas på. För att förstå hur arbetssättet upplevs av barnen/ungdomarna som deltar i GoFaR har olika formera av uppföljningar gjorts exempelvis via enkät och intervju och dessa har hittills varit positiva.

 • Drivs av

  Socialförvaltningen

 • Utmaning

  Hur främjar vi psykisk och fysisk hälsa bland unga?

 • Kategori

  Hälsa

 • Sektor

  Fritid / Medskapande / Psykisk hälsa / Skola / Social innovation / Vård

 • Partners

  Elevhälsan / Kunskapscentrum för levnadsvanor och sjukdomsprevention (fysisk aktivitet) / Landskrona stad / Part / Region Skåne / RF SISU Skåne / Skåneidrotten / Skol- och fritidsförvaltningen

Kontakt

Namn: Therese Lundin
E-post: Therese.lundin@helsingborg.se