Vad?

Vi vill möjliggöra för fler att få tillgång till kulturupplevelser. Coronapandemin har visat att det finns potential och värde i digital kulturförmedling. Många kulturverksamheter har börjat testa digitala guidningar, stadsvandringar och föredrag. Interaktiviteten har emellertid varit begränsad. Oftast har den bestått av dialog via en chatt, t ex på Youtube eller mötesplattformar som Zoom.
Fredriksdals levandegöragrupp vill genomföra ett utforskande pilotprojekt för att testa metodik och teknik som möjliggör en högre grad av digital interaktivitet, samt erbjuder förutsättningar att förmedla med hjälp av olika mediainput, t ex livevideo, förinspelad video, musik och bilder. Vi vill kunna slussa runt deltagarna mellan olika digitala ”rum” där de upplever kulturmiljöer, möter förmedlare, tar del av innehåll, samt deltar aktivt, t ex genom att lösa uppdrag tillsammans.
Det finns en välfungerande metodik för interaktivitet och delaktighet när Fredriksdal tar emot besökare på plats. Metodiken har utvecklats med hänsyn till och i samklang med olika gruppers behov och förutsättningar. Nu vill vi ta med dessa erfarenheter in i den digitala sfären.
Vår tanke är att pilotprojektet ska omfatta fyra olika spår inom Fredriksdals förmedlingsverksamhet. Varje spår representerar olika typer av förmedling, samt olika typer målgrupper och behov.
– Samverkan med äldreboenden
– Gruppaktiviteter för vuxna
– Skolpedagogik
– Kursverksamhet för vuxna
Målet är att vid sidan av vårt fysiska utbud på plats ha ett högkvalitativt parallellt digitalt spår. Detta skulle göra det möjligt för oss att nå ut till dem som av olika skäl inte kan besöka oss på plats. På så vis ökar vi vår tillgänglighet och verksamheten når ut till ett större geografiskt område.

Varför?

Om projektet faller väl ut kommer vi att kunna erbjuda kulturupplevelser även för de invånare som av tillgänglighetskäl inte har möjlighet att besöka oss idag. Vi kommer också att kunna utvidga vår tjänsteportfölj med digitala upplevelser och kurser, vilket skapar nya intäktsmöjligheter.
I och med Coronapandemin har det blivit tydligt att invånarna måste ha tillgång till kulturutbud både digitalt och fysiskt. Detta pilotprojekt skulle rusta verksamheten så att vi kan möta de nya behov som finns.

Vi tror också att de erfarenheter och resultat som projektet för med sig kan vara till glädje för fler verksamheter som arbetar med kulturförmedling och interaktivitet.

Hur?

Vi behöver konsulthjälp för att provköra och eventuellt även anpassa/vidareutveckla teknik
och metoder. Vi har inlett dialog med Helsingborgsföretaget Fremlab som hjälper oss med
ytterligare kontakter. Trippus, som arbetar med en digital eventplattform, kan vara en
lämplig aktör att samarbeta med.
– Projektets genomförande kommer troligtvis att kräva vissa inköp av teknisk utrustning.
– Flera medarbetare kommer att involveras för att utforska lösningarna tillsammans med
användargrupper från de fyra spår som beskrivits ovan.
– Eftersom vi vill tillgängliggöra erfarenheter från projektet är det viktigt med löpande
dokumentation.

Effektmål

Vi tror också att de erfarenheter och resultat som projektet för med sig kan vara till glädje för andra verksamheter som arbetar med förmedling och interaktivitet, både inom och utanför kultursektorn.

Kontakt

Namn: Charlotte Alheim
E-post: charlotte.alheim@helsingborg.se

Namn: Catharina Nilsson
E-post: catharina.nilsson@helsingborg.se