Digitalisering & Teknik

Teknik- och konstprojektet Över sundet tar tempen på invånarnas humör

Realiserad

Teknik- och konstprojektet Över sundet tar tempen på invånarnas humör

Vad?

Över sundet är ett konst- och IoT-projekt med syfte att skapa nätverk och ökad exponering för kreatörer i den kulturella sektorn på båda sidor om sundet.  Projektet kommer tillsammans att skapa en kulturell och teknisk ljusinstallation till invånare och turister i Helsingör och Helsingborg under våren och sommaren 2022.

Syftet är att föra betraktarna av installationen närmare varandra, både inom och mellan de två städerna. Detta görs med hjälp av en grupp konstnärer och designers från både Sverige och Danmark. Konstnärerna ska använda IoT som metod för att skapa en koppling mellan Helsingborg och Helsingör. Kopplingen kan vara digital, fysisk eller genom andra metoder. Ljusinstallationen kommer berätta och mäta hur invånarna i bägge städerna mår. Städernas humör kommer att mätas med hjälp av så kallade IoT-sensorer som mäter lufttryck, temperatur, luftfuktighet, partikelföroreningar och bullernivåer.

Den danska konstnärsgruppen designar sensorerna och kopplar ihop dem i ett nätverk som kontinuerligt undersöker vad som händer i Helsingör- och Helsingborgsområdet. De gör också en webbapplikation som undersöker invånarnas mående och de undersöker också vad som händer på sociala medier i bägge städerna. Dessutom visar webbapplikationen insamlad data från sensorer, vilket ger en inblick det lokala områdets hälsa och humör. Den svenska konstnärsgruppen arbetar med att designa installationen som ska illustrera den data som samlas in. De bygger på olika organiska former inspirerade av naturen – särskilt geologiska formationer.

För att samla in data kommer konstnärerna ta hjälp av barn och ungdomar inom föreningslivet i bägge städerna. De kommer inrikta sig på scouter och  Konstnärerna kommer att lära ut hur censorerna fungerar och hur de ska hanteras. De vill sprida information och nyfikenhet kring relationen mellan konst och teknik, men också om hur datahanterings kan demokratisera vårt samtida och framtida samhälle.

Projektet är inom Helsingborgs stad ett gränsöverkidande samarbete mellan de olika förvaltningarna  KF, SBF och SLF. Ansvarig projektägare är SLF med stöd av de andra förvaltningarna.

Varför?

Över sundet är ett internationaliseringsprojekt. Både Helsingborg och Helsingör upplever att företagare inom den kulturella sektorn har svårt att utveckla nya innovativa idéer som har potential att växa och bli uppmärksammade på en internationell scen. De bästa idéerna förverkligas oftast endast på lokal nivå – i detta fall antingen i Helsingör eller i Helsingborg. De båda städerna vill förbättra möjligheterna för konstnärlig innovation och entreprenörskap i den kulturella sektorn – över sundet.

Projektet samarbetar över förvaltningsgränser inom Helsingborgs stad för att tillsammans driva ett projekt vars tematik (IoT, konst och entreprenörskap) rör alla tre förvaltningar och dess utveckling. Alla förvaltningar har egna organisationsstrukturer och egna kulturer. Att driva ett samarbete mellan dem utmanar stadens övergripande struktur och sätter ljus på hur vi ännu bättre kan samarbeta inom vår organisation. Detta sker både på en strategisk och operativ nivå och ger Helsingborgs stad nya erfarenheter och verktyg för att tillsammans skapa och driva projekt över förvaltningsgränser. Samarbetet gynnar invånaren i Helsingborg då nya perspektiv och lösningar ofta skapas när flera perspektiv slås ihop och utvecklas.

Hur?

Lösningen är att genom workshops samkoordinera två utställningar i bägge städerna tillsammans konstnärerna och tjänstemän från bägge städerna. Tillsammans arbeta fram en ljusinstallation och en utställningsproduktion, både på en lokal och internationell nivå. Utställningsproduktionen kommer inkludera att konstnärerna lär ut gränslandet mellan konst och teknik samt datahantering via workshops till barn och ungdomar i bägge städerna.

Projektet erbjuder konstnärer en insyn i både den konstnärliga sektorn i Helsingborg och Helsingör. Konstnärerna har ett nära samarbete och lär varandra ingående kunskap angående avancerade IoT-lösningar och konstnärlig utformning. Tillsammans skapar de en installation som skapas med bägge städernas invånare och deras interaktion. Över sundet lär ut datahanteringen och mellanrummet mellan konst och teknik till barn och ungdomar i Helsingborg och Helsingör. Kombinationen av olika perspektiven och förhållningssätten i projektet ger bättre förutsättningar för konstnärerna att utveckla både sitt entreprenörskap och konstnärlig innovation.

Publicerad: 15 november, 2021
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Barn och ungdomarna i både Helsingborg och Helsingör har fått en större förståelse för datahantering och gränslandet mellan konst och teknik.

Resultat

10 barn som är engagerade i Coder Dojo Helsingborg och två gymnasieklasser i Helsingborg har lärt sig att använda sig IoT-teknik för att läsa av och registrera data från avancerade sensorer. De har också fått kunskap och reflekterat i grupp kring hur data kan vara en del av naturen och hur data kan påverka vår syn på hållbarhet. Fyra workshops hölls på ämnet och gymnasieeleverna fick även möjligheten att skriva ner sina erfarenheter av att arbeta med sensorerna i samarbetet City Vocies https://www.catch.dk/city-voices/) som var en del av utställningen Exteden Senses som var ett resultat av projektet Över sundet.

Effektmål

Konstnärerna har fått coachning i hur de kan skala upp deras verksamhet och utveckla deras kulturella entreprenörskap i både Sverige och Danmark.

Resultat

se föregående resultat

Effektmål

Städernas invånare får en insyn hur bägge städerna mår och en visuell upplevelse av data och IoT.

Resultat

Konstnärerna har sökt nya utlysningar på liknande tematik och kommer ansöka om att ställa ut installationen på Copenhagen Light Festival. Flera kommuner i Sverige har visat ett intresse för utställningen och uppgett att den gett dem både inspiration av hur konst kan diskutera konkret data men fortfarande innehålla ett konstnärligt värde.

Effektmål

Städernas invånare kommer känna sig medskapare till projektet då de deltagit och registrerat deras mående via webbapplikationen.

Resultat

Under projektets gång har som sagt både barn och ungdomar från bägge städerna engagerat sig i projektet och sett till att projektets konstinstallation hade tillräckligt mycket med data. Utan dem hade installationen inte kunnat visualisera städernas data, deras medskapande var en av konstverkets grundläggande element. Mellan den 3 juni till 3 juli var installationen en del av utställningen Extended Senses på Dunkers kulturhus. Under utställningsperioden i Helsingborg engagerade sig 270 besökare att registrera deras humör, data som visades i realtid och förändrade installationens utseende.

Invånarinvolvering

Invånarnas roll är att medverka och vara delaktig i ljusinstallationen genom att skriva in sitt svar hur hen mår genom en webbapplikation. Applikationen är en förlängning av installationen och också en del av konstverket. Applikationen hämtar in data till installationen, men det är endast en av fem källor av data. Installationen kommer också vara uppkopplad till 50 stycken sensorer som befinner sig i både Helsingborg och Helsingör. Dessa sensorer kommer tas hand om av barn och ungdomar från scouter och CoderDojo från vardera stad. Barnen och ungdomarna kommer se till att sensorerna fungerar som de ska och rapportera datan från dem till Över sundets konstnärer. Sensorerna mäter luftfuktighet, ljudnivå och luftkvalité och anses även dem vara en förlängning av installationen. Konstverket har många olika delar som tillsammans uppfyller projektets syfte. Den sista källan av data är människors aktivitet på sociala medier (Instagram och Facebook) i bägge städerna. Även denna datakällan beror på invånarnas aktivitet och påverkar installationen. Invånaren är medskapare till projektet men också slutkunden då installationen ska väcka frågor om datahantering, städernas mående och kopplingen mellan Helsingborg och Helsingörs till dem.

Kontakt

Namn: Alexandra Hvalgren
E-post: Alexandra.Hvalgren@helsingborg.se