Boende

Samverkan för att utveckla Sveriges bästa stadsdel för barnfamiljer!

Realiserad

Samverkan för att utveckla Sveriges bästa stadsdel för barnfamiljer!

Vad?

Staden och ett antal utvalda byggherrar har tillsammans skapat en arbetsplattform för ett kontinuerligt utbyte och samarbete för att tillvarata erfarenheter samt öka möjligheten att uppnå synergieffekter i arbetet med att utveckla Sveriges bästa stadsdel för barnfamiljer.

Varför?

Östra Ramlösa är en ny stadsdel som planeras i östra Helsingborg. Ambitionen är att Östra Ramlösa ska bli en attraktiv, levande och långsiktigt hållbar stadsdel med unik karaktär i samklang med befintliga natur- och kulturvärden. Den nya stadsdelen ska integreras med övriga delar av staden, erbjuda goda boendemiljöer med cirka 3 000 bostäder av varierande slag och tillhörande service så som centrumverksamhet, skola, förskola och idrottshall, parker och naturstråk.

Målbilden är att Östra Ramlösa ska utvecklas till Sveriges bästa stadsdel för barnfamiljer. Detta är ett högt uppsatt mål och för att uppfylla målbilden har staden i ett tidigt skede krokat arm med ett antal utvalda byggherrar för att tillsammans under planeringsprocessen arbeta för att Östra Ramlösa ska bli Sverige bästa stadsdel för barnfamiljer.

Hur?

Vi testar ett för staden nytt arbetssätt där ett antal utvalda byggherrar i ett tidigt skede involveras i planarbetet för att tillsammans med staden, Öresundskraft, NSVA och NSR arbeta för att förverkliga vår målbild.

Stadsbyggnadsprocessen innebär att balansera en mängd olika perspektiv som vart och ett är viktigt för att staden ska komma att upplevas som attraktiv för sina invånare. Konst är ett perspektiv som ofta kommer in sent i processen. Inom detta större projekt vill stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med kultur- och stadsledningsförvaltningen utveckla ett stöd som vänder bak-och-fram på den befintliga processen. Detta innebär i praktiken att konsten istället blir ett strategiskt verktyg i ett inledande skede.

Stödet utformas som ett processverktyg som blir dels ett kunskapsstöd att förhålla sig till i planeringsarbetet och dels ett kommunikationsverktyg som kan användas brett för tjänstemän, politiker, byggherrar, allmänhet med flera. Piloten syftar till att ta fram en strategi som i ett första skede kommer att implementeras och genom detta testas på Östra Ramlösa.  Därefter är målsättningen att utvärdera och som nästa steg implementera på alla exploateringsinsatser i staden.

Lärdomar

Initiativet har lett till ett etablerat samarbetsforum mellan staden, kommunala bolag och byggherrar.

Publicerad: 11 mars, 2021
Senast uppdaterad: 9 november, 2023

Effektmål

Ett effektivt och gemensamt arbete som resulterar i ett underlag för att bygga Sveriges bästa stadsdel för barnfamiljer

Resultat

Initiativet har lett till ett etablerat samarbetsforum mellan staden, kommunala bolag och byggherrar.

Kontakt

Namn: Sofie Thorsson
E-post: Sofie.thorsson@helsingborg.se