Vad?

Staden och ett antal utvalda byggherrar har tillsammans skapat en arbetsplattform för ett kontinuerligt utbyte och samarbete för att tillvarata erfarenheter samt öka möjligheten att uppnå synergieffekter i arbetet med att utveckla Sveriges bästa stadsdel för barnfamiljer.

Varför?

Östra Ramlösa är en ny stadsdel som planeras i östra Helsingborg. Ambitionen är att Östra Ramlösa ska bli en attraktiv, levande och långsiktigt hållbar stadsdel med unik karaktär i samklang med befintliga natur- och kulturvärden. Den nya stadsdelen ska integreras med övriga delar av staden, erbjuda goda boendemiljöer med cirka 3 000 bostäder av varierande slag och tillhörande service så som centrumverksamhet, skola, förskola och idrottshall, parker och naturstråk.

Målbilden är att Östra Ramlösa ska utvecklas till Sveriges bästa stadsdel för barnfamiljer. Detta är ett högt uppsatt mål och för att uppfylla målbilden har staden i ett tidigt skede krokat arm med ett antal utvalda byggherrar för att tillsammans under planeringsprocessen arbeta för att Östra Ramlösa ska bli Sverige bästa stadsdel för barnfamiljer.

Hur?

Vi testar ett för staden nytt arbetssätt där ett antal utvalda byggherrar i ett tidigt skede involveras i planarbetet för att tillsammans med staden, Öresundskraft, NSVA och NSR arbeta för att förverkliga vår målbild.

Effektmål

Ett effektivt och gemensamt arbete som resulterar i ett underlag för att bygga Sveriges bästa stadsdel för barnfamiljer

  • Kategori

    Boende

  • Partners

    3hus, Helsingborgshem, NSR, NSVA, Obos, Öresundskraft, Peab, Riksbyggen, Skanska

Kontakt

Namn: Sofie Thorsson
E-post: Sofie.thorsson@helsingborg.se