Vad?

Staden kommer i samarbete med Univrses att utmana traditionella processer för att lösa gamla utmaningar kring inhämtning av information och analys om gatornas status. Med hjälp av en mobiltelefon i fönsterrutan på ett fordon kommer vi att få bättre underlag för beläggningsremissen och skapa möjlighet till kontinuerlig inventering och kontroll av gaturummet, på ett sätt som vi aldrig haft möjlighet till förut. Den bättre överblicken av gaturummet  kommer troligt att minska ärendemängden vilket underlättar arbetsbelastningen för stadens handläggare samt minskar obehag för invånare och trafikanter.

Varför?

Nuvarande process för att ta fram ett underlag för hur stadens gator mår, även kallat beläggningsbehov,  är tidskrävande, dryg samt kostsam. Underlaget blir även inaktuellt relativt omgående. Ett etablerat inventeringssystem uppgår till en kostnad av ca 10 miljoner per 5-årsperiod. Med Univrses metod uppskattar vi kostnaden till 2,5 miljoner för motsvarande period.

Hur?

Med hjälp av en mobiltelefon som monteras i framrutan på ett fordon kan vi i realtid samla in information om hur stadens gator mår. Under testtiden har vi placerat telefoner i ett par av NSR´s bilar. Informationen ger staden möjlighet att arbeta förebyggande både kort- och långsiktigt och underlättar när vi budgeterar för kommande åtgärdsbehov. Vi skulle också kunna få koll på status vid exempelvis renhållning av gatorna samt om en brunn är övertäckt eller inte, påverkan vid större trafikomläggningar och hur gatorna ändras under exempelvis en extrem vinter. Möjligheterna är många.

Effektmål

Komforten vid färd på stadens gator och cykelvägnät kommer att förbättras genom att vi utför åtgärder på rätt ställe vid rätt tid. Ärenderapportering och felanmälningar kommer därigenom att minska.

Kontakt

Namn: Henrik Rosdahl
E-post: henrik.rosdahl@helsingborg.se

Namn: Andréas Hall
E-post: andréas.hall@helsingborg.se