Vad?

Att utforska hur vi kan ta steget från att vara ensam till att ta del av de möjligheter av social gemenskap som finns i staden, samt kartlägga de sociala arenor som finns. Vi ska också undersöka vad som saknas för att möta behoven.

Varför?

Många lider av ofrivillig ensamhet i alla åldersgrupper vilket leder till både psykisk och fysisk ohälsa. Utifrån ett förvaltningsperspektiv leder ofrivillig ensamhet även till förlängda kontakter och ökad återfallsrisk och därmed högre konsumtion av våra tjänsten.

Hur?

Djupintervjuer med invånare, enkäter på dialog Helsingborg samt intervjuer med personal som i sitt arbete möter ensamma. Behoven som identifieras tas in i workshops med personal, frivilligorganisationer och invånare.

Effektmål

Att flera är inne i en social gemenskap vilket ger postitiva hälsoeffekter och ökad livskvalitet, behov av professionellt nätverk minskar

Invånarinvolvering

Invånare deltar genom Dialog Helsingborg, djupintervjuer samt workshops

Kontakt

Namn: Bitte Wikström
E-post: bitte.wikstrom@helsingborg.se

Namn: Charlotta Schön
E-post: charlotta.schon@helsingborg.se