Hälsa

Omtanke Helsingborg – Från ensamhet till gemenskap

Skalas upp

Omtanke Helsingborg – Från ensamhet till gemenskap

Vad?

Projektet utforskar hur vi kan få människor att enklare ta steget från att vara ofrivilligt ensam till att ta del av de möjligheter av social gemenskap som finns i staden, Vi kartlägger även de sociala arenor som finns, samt undersöker vad som saknas för att möta behoven. Sen testar vi att fylla behoven med lösningar!

Varför?

Många lider av ofrivillig ensamhet i alla åldersgrupper vilket leder till både psykisk och fysisk ohälsa. Utifrån ett förvaltningsperspektiv leder ofrivillig ensamhet även till förlängda kontakter och ökad återfallsrisk och därmed högre konsumtion av våra tjänsten.

Hur?

Djupintervjuer med invånare, enkäter på dialog Helsingborg samt intervjuer med personal som i sitt arbete möter ensamma. Behoven som identifieras tas in i workshops med personal, frivilligorganisationer och invånare.

Projektet har nu beviljats medel för att skalas upp under 2 år, 2022-2023.

Vi har bland annat börjat med ett pratcafé på Söder i Helsingborg dit alla är välkomna för att fika och prata med oss eller med varandra.

Vi utvecklar en hemsida för att samla aktiviteter, stöd och annat för att motverka ensamhet och koppla samman ensamma individer utifrån intressen, ej åldrar.

Vi utforskar samverkan med stadens caféer för att testa snackebord, där man kan sitta om man söker sällskap vid sin fika.

Vi utforskar självhjälpshus med ideella utförare.

Vi stöttar vården att föra samtal om ensamhet med klienter på vårdcentraler.

Med mera

Lärdomar

En liten lägesrapport från Omtanke Helsingborg

Detta har vi gjort

 • Pratcaféet Söder är igång sedan mars 2022, första året 1850 besök, öppet två dagar per vecka, övergår i förvaltning av ideell förening under senhösten. Utvärdering av Pratcaféet pågår.
 • Invånare har utbildats till Pratcafévärdar, ett gott värdskap.
 • Självhjälpshuset Ljusglimten – startas efter sommaren, i förvaltning av ideell förening med stöd av projektet. 9 invånare utbildade i metoden. Hemsida med bokningssystem under uppbyggnad.
 • Hemsidan Omtanke – har lanserats. Här kan både den som är ensam och den som möter någon som är ensam i sin närhet eller arbete hitta stöd och tips. Hemsidan kommer inom kort att utvecklas med en digital anslagstavla där invånare kan lägga upp förslag på aktiviteter de vill göra tillsammans med andra invånare.
 • Test av invånarpott – Kopplat till anslagstavlan på hemsidan, tillsammans med sex studieförbund i staden.
 • 4 veckors-test med SOF vuxen, Allmänpsykiatrin och vårdcentralen Påarp, kopplat till lansering av hemsidan påbörjat.
 • Kompetenshöjning personal – utbildning om ofrivillig ensamhet för En “lärbox” tas fram i samarbete med Skövde högskola.
 • Workshop inkludering – för den som tar emot någon ny, ett erbjudande till stadens föreningar och mötesplatser.
 • Snackebord – ett vidareutvecklat material är tryckt och testas på caféer i staden. Konceptet är att det finns ett material på bordet med konversationsstartare som ska uppmuntra till att småprata med någon man inte redan känner.

Detta ska vi också göra:

 • Starta ytterligare ett Pratcafé, hösten -23
 • Mer områdesarbete tillsammans med Helsingborgshem, a la grannfika/Pratcafé
 • Fortsatt utforskande av gemenskap i boende tillsammans med forskare, SLF och Helsingborgshem
 • Arbeta fram metoder för ett bättre förebyggande av ofrivillig ensamhet
 • Spridning: Vi paketerar våra lärdomar för andra att ta del av och arbetar för en spridning till andra kommuner tillsammans med Region Skåne.
 • Starta upp en Skånenätverk “Från ensamhet till gemenskap” för kommuner, region och civilsamhälle som arbetar med eller vill arbeta med frågan.

Några lärdomar hittills:

Att arbeta med tjänstedesign som metod tillsammans med invånarna gör att invånarnas rättigheter till delaktighet tas tillvara samt att de lösningar som tas fram är framtagna tillsammans med och testade av invånarna.

Genom Pratcaféet ser vi redan hur den gemenskap som uppstår mellan invånare i olika åldrar och med olika bakgrund leder till att man växer i självförtroende och får möjlighet att bevaka sina rättigheter, ta del av det utbud som finns i staden och nå en ökad trygghet. Gemenskapen som vuxit fram gör att invånare som upplevt utanförskap blir delaktiga och bidrar till gemenskapen.

Hela projektet dokumenteras för spridning när projektet är slut.

Publicerad: 11 oktober, 2021
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Minskat behov av socialt stöd pga minskad ohälsa och ökad livskvalitet kopplad till ofrivillig ensamhet

Resultat

Pratcafét har verkligen fått besökarna att kliva ur ensamhet in i gemenskap! Det fungerar! Nu startar vi förening.

Effektmål

Ökad samverkan mellan olika aktörer i Helsingborg stad för att motverka ofrivillig ensamhet

Invånarinvolvering

Invånare deltar genom Dialog Helsingborg, djupintervjuer samt workshops

Kontakt

Namn: Bitte Wikström
E-post: bitte.wikstrom@helsingborg.se

Namn: Charlotta Schön
E-post: charlotta.schon@helsingborg.se